เทคนิคการบังคับดอกเบญจมาศออกดอกทั้งปี

Daily News Thailand - - เกษตร -

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร “สวนบิ๊กเต้” ตา�บลหนองย่าง เสือ อ�าเภอหมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ซึ่งเป็นแหล่งปลูกดอก เบญจมาศที่ใหญ่ที่สุดในเขตพื้นที่ภาคกลาง เพื่อเผยแพร่การผลิต นางรุจิพร จารุพงศ์ ผู้อำานวยการกลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร นา�คณะสื่อมวลชนศึกษาดูงาน

โดยมี นายภูธนะ พรหมพิทักษ์ น้องชายนายกิตติคุณ พรหมพิทักษ์ เจ้าของสวนบิ๊กเต้ ให้ข้อมูลว่าครอบครัวเป็นชาว จังหวัดสิงห์บุรี ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว แต่ด้วยความสนใจใน อาชีพการเกษตรแบบพ่อ จึงออกตระเวนไปตามจังหวัดต่าง ๆ เห็น การปลูกเบญจมาศตัดดอกของเกษตรกรบนดอยที่จังหวัดเชียงใหม่ สามารถสร้างรายได้ตลอดทั้งปี จึงมีแนวคิดที่จะปลูกเบญจมาศตัด ดอก ที่สวนบิ๊กเต้ เนื่องจากมีความเหมาะสมทั้งพื้นที่และสภาพ อากาศ อีกทั้งอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ไม่มาก ใช้เวลาในการขนส่ง ไปยังพ่อค้าแม่ค้าไม่นานเหมือนกลุ่มผู้ผลิตทางเหนือ ซึ่งสามารถ ลดการสูญเสียของผลผลิตที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางได้ จึง ตัดสินใจเลือกพื้นที่บริเวณนี้ทา�เป็นฟาร์มเบญจมาศตัดดอก

เริ่มปลูกเบญจมาศตัดดอก ครั้งแรก 5 ไร่ สร้างโรงเรือน ขนาดความสูงประมาณ 2-3 เมตร ด้านข้างเปิดให้อากาศถ่ายเท ส่วนด้านบนใช้พลาสติกใส่ทา�เป็นหลังคาป้องกันฝนและแดดในช่วง ที่ไม่ต้องการแสง ภายใต้โรงเรือน จะยกร่องเหมือนกับการปลูกผัก ทั่วไป1 แปลง แยกเป็น10-12 แถว แต่ละแถวจะมีปลูกประมาณ 150 ต้น ส่วนต้นพันธ์ุได้จากการน�ากิ่งมาปักช�าจนเกิดรากได้ ระยะหนึ่ง จากนั้นจะนา�มาปลูกในแปลงที่มีการควบคุมแสง ปุ๋ย น้า� ตลอดจนโรคและแมลงที่อาจจะเกิดขึ้น ปุ๋ย จะเป็นปุ๋ยละลาย เร็ว สูตรเสมอ 15-15-15 เพื่อเร่งโครงสร้างล �าต้นให้สมบูรณ์ และเมื่อโครงสร้างได้ตามที่ต้องการจะเริ่มเร่งดอก โดยใช้ปุ๋ยสูตร 8-24-24 ช่วย

การบังคับให้เบญจมาศออกดอก จะต้องให้แสงไฟช่วงกลาง คืน เนื่องจากประเทศไทยมีช่วงกลางวันสั้นกว่า 16 ชั่วโมง ตลอด ทั้งปี จึงจา�เป็นต้องให้แสงช่วงกลางคืนแก่เบญจมาศตลอด ซึ่งระยะ เวลาการให้แสงจะยึดหลักให้มีช่วงมืดไม่เกิน 4 ชั่วโมง ปริมาณ แสงที่ให้ 8-100 ลักซ์ที่ระดับแปลง โดยติดตั้งระบบหลอดไฟ 2 เมตร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสม่า�เสมอของกระแสไฟด้วย ดังนั้นจึงควร ตรวจวัดความเข้มของแสงด้วยอุปกรณ์วัดแสงเพื่อให้มั่นใจว่า เบญจมาศได้รับแสงอย่างถูกต้อง และไม่ออกดอกก่อนกา�หนด

การตัดดอกเบญจมาศจะตัดดอกเมื่อกลีบดอกบานเต็มที่ หรือประมาณ ร้ อยละ 75 และก่อนที่เกสรตัวผู้ หรือกลีบดอกชั้นใน จะบาน ควรตัดให้ช่อดอกยาว 70-75 เซนติเมตร และทา�ให้เหลือ ตอไว้ 10 เซนติเมตร หากตัดต่า�กว่านี้ก้านจะแข็งเกินไป และดูดน้า� ได้น้อย

ใช้ระยะพัฒนาการปลูก นา�สายพันธ์ุต่าง ๆ เข้ามาเพาะขยาย พันธ์ุ เพียง 4 ปี ก็สามารถขยายพื้นที่ปลูกจาก 5 ไร่ เป็น 100 ไร่ มี โรงเรือนปลูกมากกว่า 100 โรงเรือน มีกา�ลังผลิตส่งให้กับลูกค้าได้ ถึง วันละ 2,300-2,500 กา� ต่อวัน ซึ่งส่วนใหญ่ผลผลิตที่ได้จะส่ง ไปยังปากคลองตลาด ตลาดไท ตลาดสี่มุมเมือง ประมาณ 30-40 เปอร์เซ็นต์ อีก 60 เปอร์เซ็นต์ ส่งไปทางภาคอีสาน ซึ่งเป็นตลาด ใหญ่ ที่มีความต้องการไม้ดอกชนิดนี้มาก และด้วยคุณภาพของดอก เบญจมาศที่ได้มาตรฐาน ท�าให้ดอกเบญจมาศที่ผลิตสามารถติด ตลาดได้ไม่ยาก.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.