สิทธิของข้าราชการ

Daily News Thailand - - การเมือง -

การเปิดเผยของนายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรม

บัญชีกลาง ระบุว่าภายในเดือน ต.ค.นี้ จะมีข้อสรุปที่ชัดเจนต่อการที่ มอบหมายให้สมาคมประกันภัย ศึกษาเรื่องค่ารักษาพยาบาล ข้าราชการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประหยัดเงินงบประมาณของ รัฐ โดยการใช้จ่ายงบประมาณค่ารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นทุกปี จาก 60,000 ล้านบาท ในปี 56 เป็น 62,000 ล้านบาท ปี 58 ขึ้นไปถึง 66,000 ล้านบาท คาดว่าปี 59 จะถึง 68,000 ล้านบาท แนวคิดจะใช้ ระบบประกัน ก็เพื่อคุมรายจ่ายไม่ให้เกิน 60,000 ล้านบาท อย่างไร ก็ตาม รายงานข่าวนี้ ได้สร้างความกังวลให้กับข้าราชการพอสมควร

แม้ข้าราชการจะระวังตัวในการแสดงความคิดเห็น

ต่อสาธารณะ แต่ก็มีบางรายนา�เสนอผ่านทางสื่อออนไลน์ ในท า�นองที่ ค่ารักษาพยาบาลเป็นสิทธิอันชอบธรรมของข้าราชการ การจะลดหรือ เปลี่ยนแปลง ย่อมเป็นการรอนสิทธิ การให้เอกชนท�าแทนจะท �าให้ การได้รับบริการลดลง ทั้งนี้สวัสดิการรักษาพยาบาลเป็นแรงจูงใจให้คน เข้ารับราชการ การแก้ปัญหาการรั่วไหลหรือการประหยัดควรหาวิธีที่ ไม่ใช่การโยนภาระที่กระทบต่อสิทธิข้าราชการ

การศึกษาเพื่อหาทางประหยัดงบประมาณค่ารักษา

พยาบาลที่ข้าราชการเกรงจะกระทบต่อสิทธิครั้งนี้ พล.ต.สรรเสริญ แก้ว กา�เนิด โฆษกประจา�สา�นักนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างให้ สมาคมประกันวินาศภัยและสมาคมประกันชีวิตศึกษาความเป็นไปได้ ยืนยันว่าทุกอย่างต้องท�าอย่างรอบคอบ ค�านึงถึงประโยชน์ของชาติ เป็นส�าคัญและให้ค�ามั่นกับข้าราชการว่าจะไม่ตัดสิทธิสวัสดิการเดิม ท า�อย่างไรให้ทุกคนได้รับการดูแลอย่างเต็มที่ และใช้งบประมาณแผ่น ดินอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

มีรายงานว่า กลุ่มบริษัทเอกชนมีความสนใจกับ

การรับท�าประกันสุขภาพข้าราชการ โดยการหารือร่วมกันหลายครั้ง กระทรวงการคลังมีเงื่อนไขที่การคุ้มครองต้องไม่น้อยกว่าสวัสดิการ เดิมที่ได้รับจากภาครัฐ ซึ่งธุรกิจประกันคาดว่าในช่วงแรกจะน �า สวัสดิการที่รัฐให้อยู่เป็นเกณฑ์มาตรฐาน จากนั้นจะปรับให้เหมาะสม ทั้งนี้ แนวคิดให้เอกชนเข้ามารับจัดการ ยังคาดหวังการปรับปรุง บริการที่มีปัญหาอยู่หลายประการ อย่างไรก็ตาม นอกจากต้องการลด ภาระงบประมาณค่ารักษาพยาบาล รัฐควรวางแนวทางส่งเสริม สร้าง แรงจูงใจ ให้ข้าราชการ ผู้มีสิทธิในสวัสดิการดูแลรักษาสุขภาพเพื่อ ลดความเจ็บป่วยลง.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.