ผวำ

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

ป้องกันเขื่อนป่ำสักฯล้น ท�ำสิงห์บุรี อ่ำงทอง อยุธยำ ระดับนำ้�เพิ่ม อีก 1 เมตร ยันไม่ท่วม กรุงเทพฯ เตรียมพร้อมรับมือฝนชุก งัด กทม. อ้ำงนำ้�ระบำยไม่ทันเพรำะนำ้�ทะเลสูง เผย ถ้ำ เปิดเครื่องสูบน้�ำทุกเครื่องทันแน่นอน ด้ำน กทม. โว มำตรกำรป้องกันฝนตกน้�ำท่วมน่ำ พอใจ เตรียมจุดเสี่ยง 300 จุด เตือนประชำชน ริมนำ้�รับมืออำจเข้ำขั้นวิกฤติ หำกฝนมีปริมำณ มำก อุตุเตือน เหนือ-อีสำน ยังมีฝนตกหนัก

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.