ทัวร์จีน

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

ต ำ�รวจ ปคบ. พบ ลอบขำย “เวชส ำ�อำง-ผล ไม้แปรรูป” ไร้มำตรฐำนแก่ทัวร์จีน หวั่นเสียชื่อ ประเทศ ส่ง อย.พิสูจน์ หำกผิดจริงฟันไม่เลี้ยง ฝั่ง ททท. เผย ผลปรำบ “ทัวร์ศูนย์เหรียญ” ส่ง ผลช่วงเดือน ก.ย. นักท่องเที่ยวจีน ลดลง 9 % แต่มั่นใจว่ำช่วง “วันชำติจีน” ต้นเดือน ต.ค. ถึงปลำยปี ยังเติบโตได้ดี

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.