“ยอดธง”

Daily News Thailand - - ภูมิภำค-ปกครองท้องถิ่น -

แก้ปัญหำ ..ประหยัด แสงหิรัญ นายก อบต.ธงชัย อ.เมือง จ.เพชรบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ ออกตรวจเยี่ยมและ ช่วยเหลือชาวบ้าน ในการแก้ปัญหา และป้องกันนา้�ท่วมขังในพื้นที่

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.