กรมอนามัยส่งเสริมทันตสุขภาพ ป้องกันฟันผุในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

Daily News Thailand - - ภูมิภำค-ปกครองท้องถิ่น - สมคิด-สมนึก ลือประดิษฐ

“ช่องปาก” เป็นประตูสู่สุขภาพ และเป็น ส่วนหนึ่งของการมีสุขภาพที่ดี การมีปัญหา สุขภาพช่องปากโดยเฉพาะโรคฟันผุจะส่งผลต่อ ระบบอื่น ๆ ของร่างกาย การดูแลสุขภาพช่อง ปากให้ดีทั้งการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกัน โรค จึงจำเป็นและต้องให้ความสำคัญ ดีกว่าการ รักษา เพราะหากช่องปากมีสภาพปกติ ย่อมไม่ ก่อให้เกิดความเจ็บปวด ไม่ต้องทนทุกข์ทรมาน ในการปวดฟันไม่ต้องยุ่งยาก ไม่เสียเวลาและเงิน ในการรักษา ที่สำคัญคือ ไม่ต้องสูญเสียฟัน

นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรม อนามัย เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ กรมอนามัยได้ จัดโครงการ “คุณภาพแปรงสีฟันเด็กและการ ส่งเสริมอนามัยช่องปากของเด็กในศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก” เพื่อส่งเสริมทันตสุขภาพ และป้องกัน โรค ตามวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์กรมอนามัย ได้มีการกำ หนดบทบาทของสำ นักทันต สาธารณสุข คือการเป็นองค์กรหลักในงานทันต โดยมีฟันผุเฉลี่ย 4.4 ซี่ต่อคน

ปัญหาฟันผุในเด็กเล็กแม้จะไม่อันตราย ถึงแก่ชีวิต แต่ก็ทำให้เด็กเจ็บปวดทรมาน นอน ไม่หลับ พักผ่อนไม่เพียงพอ เสียสุขภาพ และยัง ึ ส ม กรมอนามัย ซึ่งมีคุณลักษณะที่สำคัญคือ ขนาด หัวแปรงสีฟันไม่ใหญ่เกินไป ด้ามแปรงแข็งแรง มีขนาดพอเหมาะสำหรับให้เด็กจับได้ถนัดมือ ขนแปรงนุ่มถึงปานกลาง ปลายขนแปรงมนกลม มาตรฐานกรมอนามัยได้จากเว็บไซต์ของสำนัก ทันตสาธารณสุข กรมอนามัย” นายแพทย์วชิระ กล่าวทิ้งท้าย

ขณะที่ นางสาวอมรรัตน์ เอมอาจ ผู้ อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัด แก้ว อ.บางแพ จ.ราชบุรี ที่เข้าร่วมโครงการ เล่า ว่า ตำบลวัดแก้ว ได้ร่วมกันคิดและจัดทำ โครงการ “ตำาบลวัดแก้วเข้มแข็ง แม่-ลูกผูกพัน เด็กเล็กฟันดี” ขึ้นเพราะต้องการลดอัตราฟันผุ ในเด็กอายุ 3 ขวบให้เหลือไม่เกินร้อยละ 50 ให้ ชุมชนสามารถดูแลกันเองได้ โดยมีระบบเฝ้า ระวังและเครือข่ายในการดำ เนินงานด้าน ทันตสาธารณสุขในชุมชนที่เข้มแข็งและมี ประสิทธิภาพ ใช้กระบวนการเรียนรู้และการแก้ ปัญหาร่วมกันของประชาชน กลุ่มแกนนำต่าง ๆ บนพื้นฐานของสังคม วัฒนธรรม บริบทและทุน ทางสังคมของชุมชน มีการสร้างทีมงานโดย เฉพาะทีมหมอฟันอาสาที่เข้มแข็ง และทีม ทันตบุคลากรโรงพยาบาลแม่ข่าย ที่ได้ลงมา พัฒนาศักยภาพของชุมชนในเรื่องการดูแลและ ส่งเสริมสุขภาพช่องปากในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ และเด็กแรกเกิด รวมทั้งมีการติดตามประเมิน ผลเป็นระยะ ทำให้การดำเนินงานในรูปแบบของ การมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นไปได้อย่างดี ประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ ซึ่งผลการ ประเมินสุขภาพช่องปากในเด็กอายุ 3 ขวบ เปรียบเทียบปี 2555 กับปี 2559 พบว่าอัตราการ เกิดฟันผุลดลงอย่างเห็นได้ชัดจากปี2555 อัตรา การเกิดฟันผุเท่ากับ53.33 ในขณะที่ปี2559 ฟัน ผุร้อยละ25 และพบว่าเด็กที่เข้าโครงการร้อยละ 75 ฟันไม่ผุ.

้ ส่ แ อี ค แกร็นของเด็ก”แ น้

น ป

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.