5 หนุ่มสกุลดัง เปิด ‘เมซอง เดอ ลา ทรูฟ’ ต้นตำารับทรัฟเฟิลจากฝรั่งเศสแห่งแรกในไทย

Daily News Thailand - - สตรี -

อรพรรณ วัชรพล และลูกสาว “สรัย” ยินดีกับลูกชายวัย 17 “สราลัญ” โดยมี วิลักษณ์-มาริษา โหลทอง ร่วมให้กำาลังใจ ปี ดร.อุษณีย์ มหากิจศิริ ลี โอนีโอ และ สุริยน ศรีอรทัยกุล วราวุธ เลาหพงศ์ชนะ, อภิชาติ ลีนุตพงษ์, มร.ฮามอน มัค-คอน, กมลสุทธิ์ ทัพพะรังสี และ สราลัญ วัชรพล กมลสุทธ์ิ์ ทัพพะรังสี อินทิรา ธนวิสุทธิ์, นวลพรรณ ล่ำาซำา, สุพรทิพย์ ช่วงรังษี และ สมบัษร ถิระสาโรช

บริษัท ลอรีอัล(ประเทศ ไทย) จำากัด สำานักเลขาธิการแห่งชาติ ว่าด้วย การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชา ชาติ “พิธีมอบทุนวิจัยลอรีอัล ประเทศไทย เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์ ประจำาปี 2559” จิลล์ การาชง นาตาลี เกอร์ชไตน์ นำาทีม ดร.มาลี สุวรรณอัตถ์ และ ดร.กอปร กฤตยากีรณ ยินดีกับ ดร.ภญ.สุดจิต ล้วนพิชญ์พงศ์, ดร.นาฏนัดดา รอดทองคำา และ ดร.สุภาวดี นาเมืองรักษ์ ดร ดร.ภญ.สุดจิตภญ สดจิต ล้วนพิชญ์พงศ์ นาตาลี เกอร์ชไตน์

ดร.กอปร

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.