อุตสาหกรรมแห่งอนาคต

Daily News Thailand - - การเมือง -

ขอ การบริหารงานของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ประเทศเพื่อนบ้านก็พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง อุตสาหกรรม เพื่อให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง สิทธิประโยชน์ เสริมการลงทุน (บีโอไอ)

ด้วยการยกระดับ 5 อุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (First S-Curve) ยาน ยนต์สมัยใหม่ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ท่องเที่ยวไฮเอนด์และ เชิงสุขภาพ เกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ และแปรรูปอาหาร กับ 5 อุตสาหกรรมอนาคต ( New S-Curve) ได้แก่ หุ่นยนต์เพื่อ การผลิต การบินและโลจิสติกส์ เชื้อเพลิงชีวภาพ-เคมีชีวภาพ ดิจิตอล และอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

โครงการพัฒนาระเบียง เศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ “EasternEconomicsCorridor - EEC” ระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา ซูเปอร์อีสเทิร์นซีบอร์ด

เช่น ท่าเรือ แหลมฉบังเฟส 3 เชื่อมโยงการขนส่งทางรถไฟ พัฒนาอู่ตะเภา เป็นสนามบินเชิงพาณิชย์แห่งที่ 3 อย่างเต็มรูปแบบ จะใช้งบประมาณลงทุนจากรัฐไม่ต า่� กว่า 3 แสนล้านบาท

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จา�กัด (มหาชน) หรือ “PTTGC” เกิดการพัฒนา อีสเทิร์นซีบอร์ดมานานกว่า 3 ทศวรรษ “ปิโตรเคมี” “นางอรรชกา สีบุญเรือง” รมว. กระตุ้น โดยออกมาตรการสนับสนุนด้าน จากส�านักงานคณะกรรมการส่ง ที่มีส่วนท า�ให้เกิดอุตสาหกรรมต่อเนื่อง

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.