จี้ใช้ม.44แก้สหกรณ์คลองจั่น

Daily News Thailand - - การเมือง -

เมื่อวันที่ 28 ก.ย.ที่ศูนย์บริการประชาชน สา�นักงานปลัดส า�นักนายกรัฐมนตรี (ฝั่งสา�นัก งาน ก.พ.) ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รมต.ประจา�สา�นัก นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมหารือการ จัดหาแหล่งเงินทุน เพื่อสนับสนุนการฟื้นฟู ของ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จ�ากัดร่วมกับ ตัวแทนผู้ที่ได้รับความเสียหาย น �า โดย นาย ประกิต พิลังกาสา ประธานคณะกรรมการดา�เนิน การเพื่อติดตามความคืบหน้าการสนับสนุนสิน เชื่อวงเงิน จา�นวน10,000 ล้านบาท จากสถาบัน การเงินของรัฐ เพื่อด �าเนินการฟื้นฟูสหกรณ์ฯ โดยนายประกิต กล่าวว่า ที่ผ่านมาได้มีการประชุม เมื่อวันที่ 3 พ.ค.ที่ผ่านมา โดยกรมส่งเสริม สหกรณ์ได้นา�ข้อร้องเรียนและแนวทางที่สมาชิก เสนอไปพิจารณากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ นา�เข้าคณะรัฐมนตรี(ครม.) ภายในเดือน ส.ค.แต่ ปรากฏว่าขั้นตอนเกิดความล่าช้า เพราะติด ระเบียบของธนาคาร จึงเกิดอุปสรรคไม่สามารถ ก�าหนดแนวทางการฟื้นฟูหนี้กองทุนสหกรณ์ คลองจั่น จึงอยากให้ภาครัฐเร่งดา�เนินการให้เกิด ความชัดเจน โดยอาจใช้มาตรา 44 เข้ามาช่วย เร่งรัดกระบวนการให้รวดเร็วขึ้น.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.