ไทเกอร์ ลักขณา นะวิโรจน์ “เดอะมอลล์ 17 ปี อาหารเจทั่วทิศ กุศลจิต ทั่วไทย ฟัลโด,เกร็ก นอร์แมน

Daily News Thailand - - ภาพ-ข่าวสังคม -

จัดง�น

” ชวนลิ้มรสหล�กเมนูจีน เจจ�ก 7 มณฑล และอ�ห�รไทย เจจ�ก 7 จังหวัด ที่เดอะมอลล์ธ และเครือข่�ยทุกส�ข� ….....

08.30 - 11.50 น. รพ.ธรรมศ�สตร์เฉลิมพระเกียรติ เชิญประช�ชนร่วมง�น

ฟังเสวน� “10 สิ่งธ ต้องทำ� ให้หัวใจไกลโรค” พร้อม บริก�รตรวจคัดกรองคว�มเสี่ยง ด้�นสุขภ�พหัวใจฟรี ณ รพ.ธรรม ศ�สตร์ฯ ปทุมธ�นี …..... แนะนำ� หนังสือ... นวนิย�ยโดยสถ�พรธ บุ๊คส์ แต่งโดยเฌอธ นินทร์ และ “แต่งโดย ผักบุ้ง …....

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.