บิ๊กติ๊ก

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

ปรับให้สมาชิก 2 สภาไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งเสนอ ขอยกเว้นการเลือกนายกฯจากบัญชีพรรค การเมืองได้ จากเดิมเฉพาะ ส.ส.มีอำานาจเสนอ ให้ยกเว้น แต่ยังคงหลักการ ส.ว.ไม่มีสิทธิเสนอ ชื่อนายกฯ “มีชัย” ขอศึกษารายละเอียดและ ดำาเนินการให้แล้วเสร็จใน 15 วัน จากนั้นส่ง นายกฯ นำาขึ้นทูลเกล้าฯ “วิษณุ” อุ้มหลานนา ยกฯ ใช้บ้านหลวงตั้งบริษัทยันชัดไม่มีข้อห้าม แต่เรื่องความเหมาะสมเป็นอีกเรื่อง ชี้ ประเทศไทยมีหลายเรื่องที่หลักการไม่เหมาะ สมแต่ยังทำาทหาร ทภ.3 ก็ช่วยแก้ต่างว่าไม่ผิด กฎหมาย และเป็นแค่สำานักงานชั่วคราวก่อนที่ จริงแล้วเสร็จกำาลังย้ายแต่เกิดเรื่องขึ้นเสียก่อน วอนให้มองบริษัทได้งานแค่ 5% ของงาน ทภ. 3 ทั้งหมดไม่ถือว่ามากกว่าคนอื่นด้าน “บิ๊กตู่” ยอมรับเครียดเพราะยังมีความขัดแย้ง ลั่นแม้ งานเหน็ดเหนื่อยสาหัสจนรัฐมนตรีหลายคน เหนื่อยแต่ผู้นำาก็จะทำาต่อไป ปัดตอบคำาถามจะ กลับมาเป็นนายกฯหรือไม่ เพราะยังไม่ถึงเวลา ตอบ แต่ถึงไปแล้วยังมีคำาสั่งตาม ม.44 และ แนวทางปฏิรูปที่รัฐบาลใหม่ต้องทำาตาม

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.