ศาลยึดบ้านหรเสี่ยตือ ที่มาไม่ชัด ถพล่ทม.พบิ๊ล่ากน ต่

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

ศ�ลมติเอกฉันท์!! สั่งยึดบ้�นหรู 16 ล้�น “เสี่ยตือ” ตกเป็นของ แผ่นดิน

ทำาแผน... สกิมเมอร์..

พล.ต.ต.นันท ช�ติ ศุภมงคล ผบก.น.4 พร้อม ตำ�รวจ สน.ประเวศ ควบคุมตัว น�ยธนพล หรือปอ นิลพัตร์ ผู้ ต้องห�บุกข่มขืนผู้ช่วยพย�บ�ล ส�ว ไปทำ�แผนประกอบคำ�รับ ส�รภ�พ ท่�มกล�งก�รอ�รกัข� อย่�งเข้มงวด เนื่องจ�กมีประช� ชนยืนส�ปแช่ง จึงเกรงถูกรุม ประช�ทณัฑ์ (ข่�วหน้� 13)

พ.ต.อ.ปภัช เดช เกตุพันธ์ รอง ผบก.ปอศ. พร้อมด้วยจนท. แถลงจับกุมน�ย หวัง คุน น�ยเจ้� เปี่ยว ยี่ น�ยอี เหวีย ฟง น�ยหลั่ง ต� กง แก๊ง สกิมเมอร์ช�วจีน พร้อมบัตรเครดิต ปลอม 9 ใบ ที่ใต้ รร.อมรันต� ย่�นห้วยขว�ง (ข่�วหน้� 9)

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.