ſ ไร้ช่องสอบลูก “บิ๊กติ๊ก”

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

นอกจากนี้ นายวิษณุ ยังกล่าวถึงกรณี บุตรชาย พล.อ.ปรีชา จันทร์โอชา ปลัดกระทรวง กลาโหม ใช้บ้านพักในค่ายทหารประกอบธุรกิจ ว่า ตามระเบียบสำานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการพักอาศัยในอาคารที่พักอาศัยของ สำานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2555 ระบุ ไม่ให้นำาเอาบ้านพักไปใช้ในทางธุรกิจ ซึ่ง คำานี้แปลว่าอะไรไม่ทราบ ต้องไปถามกระทรวง กลาโหมว่าผิดหรือไม่ และมีบทลงโทษอย่างไร ทั้งนี้ยืนยันเรื่องนี้ไม่ได้ผิดกฎหมายและเป็น เรื่องภายในกระทรวงกลาโหม เป็นการตรวจ สอบทางวินัย แต่เนื่องจากลูกชายของ พล.อ. ปรีชา ไม่ได้เป็นข้าราชการ จึงไม่สามารถลงโทษ ทางวินัยได้ และไม่แน่ใจสามารถตรวจสอบย้อน หลังได้หรือไม่ เนื่องจาก พล.อ.ปรีชา ใกล้ เกษียณอายุราชการแล้ว

“สุดท้ายแล้วผมถึงบอกว่าอย่างนี้ เป็นความผิดหรือไม่ ผมไม่ทราบ เพราะไม่รู้ เจตนารมณ์ของเขาว่าเอาบ้านไปทำาธุรกิจแปลว่า อะไร ส่วนถ้าทำาผิดแล้วจะสามารถลงโทษอะไร ได้หรือไม่ ก็ไม่ทราบเหมือนกัน”นายวิษณุ กล่าว ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคชาติไทยพัฒนา ตกเป็น ของแผ่นดิน หลังจากนายสมศักดิ์ ไม่สามารถ นำาสืบให้ศาลเห็นได้ว่าบ้านดังกล่าวได้มาโดย ไม่ได้เกิดจากการร่ำารวยผิดปกติ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.