พสกนิกรไทยรวมใจถวายพระพร

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

เมื่อวันที่ 29 ก.ย. ที่ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง สำานักพระราชวัง เปิด ให้คณะบุคคล และประชาชนลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. โดยมีประชาชน และตัวแทนหน่วยงานต่าง ๆ เดินทางนำาแจกันดอกไม้ พาน พุ่มดอกไม้ และสิ่งของต่าง ๆ มาทูลเกล้าฯ ถวายขอให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง และหาย จากพระอาการประชวรโดยเร็ว อาทิ การกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โครงการพัฒนาผู้นำาสหกรณ์ชั้นสูง รุ่นที่ 12 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ผู้บริหารและ พนักงาน ดร.สมนึก สงวนสิน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สินทรัพย์ ประกันภัย จำากัด (มหาชน) และคณะ

อาสาสมัครพัฒนาสังคม(กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ) สำานักอำานวยการกองอาสารักษา ดินแดน กรมการปกครอง ชมรมผู้สูงอายุ โรงพยาบาลธัญบุรี จ.ปทุมธานี คณะครูโรงเรียน บ้านลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา กองพันอาสาสมัครรักษาหมู่บ้านหญิงเหล็กโคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ชมรมเทเบิลเทนนิสคนพิการไทย เทศบาลตำาบลกงพานพันดอน อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี คณะข้าราชการกรมพลาธิการทหารบก สำานักอำานวยการกองอาสารักษาดินแดน โรง พิมพ์อาสารักษาดินแดน ชมรมลูกเสือชาวบ้าน จ.กาญจนบุรี นิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 27 และครอบครัว คณะองค์การบริหารส่วนตำาบลนาหินลาด อ.ปากพลี จ.นครนายก ชมรม คนรักในหลวง จ.นครนายก ครูและผู้บริหารโรงเรียนวัดนวลนรดิศ มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อ การพัฒนา เป็นต้น.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.