ſ ริบทรัพย์เป็นของแผ่นดิน

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คดีดังกล่าว อัยการ สูงสุด (อสส.) ยื่นคำาร้องขอให้ศาลมีคำาสั่งริบ ทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นผิดปกติของ นายสมศักด์ิ ภายหลัง คณะกรรมการ ป.ป.ช.มีมติเสียงข้างมาก เมื่อวัน ที่28 พ.ค. 2558 ชี้มูลนายสมศักด์ิ รำ่ารวยผิดปกติ จงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ด้วยข้อความอันเป็นเท็จฯ ไม่แสดงบ้านพักเลขที่ 5/5 ต.ไผ่จำาศีล อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง ช่วง ที่นายสมศักด์ิ เป็น รมช.ศึกษาธิการ และก่อสร้าง จนแล้วเสร็จช่วงที่นายสมศักด์ิเป็น รมว. ศึกษาธิการ เหตุเกิดช่วงปี 2541-2542 ขณะที่ องค์คณะผู้พิพากษา พิจารณาเห็นว่าเมื่อนายสม ศักด์ิได้บ้านดังกล่าวมาในระหว่างเป็นเจ้าหน้าที่ ของรัฐ และไม่อาจนำาสืบให้เห็นได้ว่าบ้านดังกล่าว ได้มาโดยไม่ได้เกิดจากการรำ่ารวยผิดปกติ จึง เป็นการได้มาซึ่งทรัพย์สินโดยมิชอบมีมติ เอกฉันท์พิพากษาให้บ้านพักเลขที่ 5/5 ต.ไผ่ จำาศีล อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง มูลค่า 16 ล้าน บาทซึ่งปลูกอยู่บนที่ดินโฉนดเลขที่14360 เนื้อที่ 3 ไร่ 24.1 ตร.ว. ตกเป็นของแผ่นดิน

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.