ſ ปชป.ซัด สปท.ล้าหลัง

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้า พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่าคำาวินิจฉัยกลางของ ศาล ตรงตามกับที่ตนเองเคยแสดงความคิดเห็น มาหลายครั้งแล้ว โดยเฉพาะเรื่องการเสนอชื่อ นายกรัฐมนตรีที่เป็นหน้าที่และอำานาจของ ส.ส. เพราะ ส.ส.คือผู้แทนของประชาชน ส่วน ส.ว.แค่มีอำานาจร่วมออกเสียงการยกเว้นกรณีจะ ให้มีนายกรัฐมนตรีนอกบัญชีเท่านั้น

“สุดท้ายแล้วศาลวินิจฉัยเหมือนกับที่ ผมบอกไว้ทุกเรื่องตรงนี้ยิ่งชัดเจนว่า ความน่า เชื่อถือของ สปท.ที่เคยมีความเห็นขัดแย้งกับ ที่ศาลรัฐธรรมนูญ และมีความคิดเห็นแย้งกับ ผม จนเป็นข่าวออกมาเรื่องไอ้ห้อย ไอ้โหนราย วันตอนนี้คำาอธิบายของศาล ออกมาชัดเจนยิ่ง สะท้อนความคิดล้าหลังของ สปท.ที่ไม่ ก้าวหน้าคับแคบฝากอนาคตประเทศไว้กับคน เหล่านี้ไม่ได้ ถ้าลงโทษด้วยการยุบ สปท.ก่อน กำาหนดได้ก็จะดี” นายนิพิฏฐ์กล่าว

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.