ſ “วิษณุ”แจงไม่จ่ายไม่ติดคุก

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

ที่ทำาเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีการใช้คำาสั่งทาง ปกครองยึดทรัพย์คดีจำานำาข้าวว่า หากผู้ที่ต้อง ชดใช้ค่าเสียหาย ไม่สามารถนำาเงินมาจ่าย ต้อง ดำาเนินการยึดทรัพย์โดยคดีมีอายุความ 10 ปี และหากถูกฟ้องล้มละลายก็ไม่ถึงขั้นต้องติดคุก

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.