ร้องสนช.แก้พ.ร.บ.สลากกินแบ่ง

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 29 ก.ย. ที่รัฐสภา นายธนากร คมกฤส ผู้ประสานงานเครือ ข่ายประชาชนปฏิรูปสลาก พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายฯ กว่า 30 คน เข้ายื่นจดหมายเปิดผนึกต่อ นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการ(กมธ.)พัฒนาสังคมและกิจการเด็กเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และ นายมณเฑียร บุญตัน สนช.เพื่อเสนอเนื้อหาการแก้ไขร่าง พ.ร.บ.สลากกินแบ่งรัฐบาลพ.ศ..เพื่อให้เกิดการ แก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนยึดหลักสร้างความโปร่งใส มีกลไกการกำากับและตรวจสอบ คืนความ เข้มแข็งสู่สังคม 5 ข้อดังนี้ คือ 1. สลากกินแบ่งฯ เป็นกิจการที่สร้างรายได้ให้แก้รัฐลำาดับต้น ๆ ขอให้รัฐใช้กิจการนี้ระดมทุนให้แก่กิจการสาธารณะด้วย จัดสรรรายได้ให้แก่ทุกฝ่าย 2. จำานวน สลากกินแบ่งฯ ไม่ควรมากเกินไป หากต้องมีการเพิ่มผลิตภัณฑ์สลากฯ ชนิดใหม่ในอนาคตจะ ต้องมีการวางแผนที่รัดกุมแก้ปัญหาผลกระทบผู้ค้ารายย่อย 3. กิจการสลากฯ ต้องบริหารอย่าง มีธรรมาภิบาล4. วางกรอบบริหารกองทุนสลากกินแบ่งรัฐบาล เพื่อพัฒนาสังคมให้รัดกุมป้องกัน นักการเมืองเข้าแทรกแซง 5. มีมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคในทุกกระบวนการที่เกี่ยวข้อง

ด้านนายวัลลภ กล่าวภายหลังการรับหนังสือว่า เราเห็นตรงในประเด็นเรื่องการทำาให้เกิด ความโปร่งใสเพราะเป็นนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการจะทำา รวมทั้งหลักการคืนกำาไรหรือการแบ่ง รายได้จัดสรรให้แก่ทุกฝ่ายและสังคมส่วนประเด็นอื่น ๆ ที่เสนอมาจะต้องหารือกันต่อไป ซึ่งเรื่อง ทั้งหมดนี้เราจะนำาไปเข้าสู่ที่ประชุม กมธ.ต่อไป อย่างไรก็ตาม สนช.อาจจะต้องเชิญสมาชิกของ เครือข่ายฯ เข้ามาเป็นกรรมาธิการฯ เพื่อร่วมประชุมสังเกตการณ์ความคืบหน้าของพ.ร.บ.สลากกิน แบ่งรัฐบาล เพราะถือเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงจึงจำาเป็นที่จะต้องมีส่วนร่วมในกฎหมายนี้ด้วย.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.