ซ้อนสาม

Daily News Thailand - - กทม.-จราจร -

ในภาพ เป็นการขับรถจักรยานยนต์แบบซ้อน สาม ซึ่งแม้ผู้ขับขี่ทุกคนจะสวมหมวกนิรภัย แต่ก็ เป็นการกระทา�ทผิี่ดกฎหมายตาม พ.ร.บ.จราจรทาง บก ซึ่งกา�หนดให้รถจักรยานยนต์สามารถบรรทุกผู้ ขับขี่ได้ไม่เกิน 2 คน และมีโทษปรับตามกฎหมาย ได้ไม่เกิน 1,000 บาท

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.