ยึดบ้าน ſ แถลงเปิดคดีเสียบบัตร 6 ต.ค.

Daily News Thailand - - ภูมิภาค-ปกครองท้องถิ่น -

สำาหรับความเคลื่อนไหวอื่น ๆ ที่รัฐสภา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีการประชุม สนช.พิจารณา กระบวนการถอดถอนนายนริศร ทองธิราช อดีต ส.ส.สกลนคร พรรคเพื่อไทย เมื่อครั้งดำารง ตำาแหน่ง ส.ส.ออกจากตำาแหน่ง กรณีใช้บัตรลง คะแนนแทนบุคคลอื่นและพิจารณากระบวน การถอดถอนนายอุดมเดช รัตนเสถียร อดีต ส.ส.นนทบุรี พรรคเพื่อไทย เมื่อครั้งดำารง ตำาแหน่ง ส.ส. ออกจากตำาแหน่งกรณีสลับสับ เปลี่ยนร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยว กับที่มาของ ส.ว.เหตุเกิดปี 2556 ทั้งนี้ภายหลัง การพิจารณา ที่ประชุม สนช. ได้นัดแถลงเปิด สำานวนคดีในวันที่6 ต.ค. โดยไม่อนุญาตให้เพิ่ม พยานหลักฐาน ให้สร้างโรงเรียนเพื่อสร้างคนดี เพราะการศึกษา ที่ทำาให้คนมีคุณธรรม จริยธรรม และขอหน่วย งานรัฐต้องช่วยสร้างคนดีให้บ้านเมืองเช่นกัน

“พระองค์ได้ทรงรับสั่งว่า การสร้างคนดี เป็นเรื่องยากและยาวไม่ใช่เรื่องง่ายและสั้น จึง ต้องเชิญทุกคนร่วมกันเป็นอาสาสมัคร โดยที่ผ่าน มา บ้านเมืองแบ่งสี แบ่งข้าง เผาบ้านเผาเมือง จึงทรงรับสั่งเรื่องการศึกษา ให้สอนคนให้รู้จัก การทำางานเป็นหมู่คณะและเอื้อเฟื้อต่อกัน” องคมนตรี กล่าวและย้ำา พระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัว ทรงเฝ้ามองคนไทยมาตลอด 70 ปี

ขณะที่ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รมต.ประจำา สำานักนายกรัฐมนตรี กล่าวเสวนาเรื่อง “สถาบัน พระมหากษัตริย์กับความมั่นคงของชาติ” ช่วง หนึ่งระบุว่า มีบุคคลเกี่ยวข้องกับการเมือง จ้าง ทำาข้อมูลบิดเบือนเกี่ยวกับสถาบันเพราะเงินทอง ไม่เข้าใครออกใคร ทั้งนี้ขอทุกฝ่ายอย่านำา มาตรา 112 มาโจมตีทางการเมือง และอย่านำาสีเสื้อมา แบ่งแยกผู้คนในชาติ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.