1

Daily News Thailand - - บทความ-ละคร -

วันที่30 กันยายน พ.ศ. 2559 ค.ศ. 2016 ตรงกับ วันศุกร์ แรม 14 คำ่า เดือน 10 ปีวอก อัฏฐศก จุลศักราช 1378 เวลา06.08 น. เวลา 12.08 น. เวลา 18.08 น. เวลา 06.02 น.

เวลา 00.00-19.54 น. ดาว จันทร์ (2) เสวยอุตรผลคุณีนักษัตรฤกษ์ที่ 12 ประกอบด้วยโจโรแห่งฤกษ์ โจโร แปลว่า โจร ผู้ปล้น ผู้ลักขโมย เวลา 19.55-24.00 น. ดาว จันทร์ (2) เสวยหัตถนักษัตรฤกษ์ที่ 13 ประกอบ ด้วยภูมิปาโลแห่งฤกษ์ ภูมิปาโล แปลว่า ผู้รักษา แผ่นดิน วันศุกร์(6)-เป็นอุบาทว์และโลกาวินาศ ตามกาลโยค เวลา 00.00-19.16 น.-ห้ามทำาการ มงคล เวลา 19.17-24.00 น.-ทำาการมงคลได้ สารพัดตามฤกษ์บนหมวดภูมิปาโลฤกษ์ ทิศที่เป็น มงคล-ทิศอาคเนย์ (ตะวันออกเฉียงใต้) ทิศ อัปมงคล-ทิศพายัพ (ตะวันตกเฉียงเหนือ) เป็น กาลี สีประจำาวัน-สีฟ้า นำ้าเงิน สีสิริมงคล-สีชมพู สีอัปมงคล-สีม่วงดอกตะแบก ดำา ราศีที่ดาวศรี สถิต-ราศีธนู ราศีที่ดาวกาลีสถิต-ราศีสิงห์

หน้าตาดี จิตใจเข้มแข็ง เจ้าชู้ สติปัญญาดี ชอบศึกษาศิลปศาสตร์ ใฝ่สูง รู้จัก เก็บออม มีตำาแหน่งหน้าที่การงานดี อายุมากขึ้นจะ ดีมีทรัพย์มาก รูปร่างหน้าตาดี สงบเสงี่ยม รักชีวิตสันโดษ อ่อนโยน เฉลียวฉลาด ชอบศึกษา ศิลปศาสตร์ มีผู้ให้ความเมตตา ชอบทำางานอิสระ ชอบด้านการเงินการธนาคาร บริษัทห้างร้านต่าง ๆ อนาคตมีความเจริญรุ่งเรืองดี

เพศตรงข้ามที่แตกต่าง จากตนเข้ามาสัมพันธ์จึงควรเรียนรู้ทำาความเข้าใจ กันให้ดีเสียก่อน จะได้ลาภจากการเสี่ยง เป็นคนต่าง ถิ่นต่างแดนต่างอายุ การคบหาสมาคมควรเรียนรู้ และสืบประวัติดูให้ดีเสียก่อน ได้ลาภเป็นสิ่งของ ต้องใจที่หาได้ยากจากเพศตรงข้าม มีเรื่องผิดใจกับ มิตรสหายคนใกล้ชิด ได้สิ่งใหม่ ๆ ได้เดินทาง

มีโอกาสได้รับการสนับสนุน จากเพศตรงข้าม ได้รับเกียรติทางสังคม หากมี ปัญหาก็สามารถแก้ไขได้ การใจอ่อนและไม่รอบคอบ จะเป็นเหตุทำาให้ต้องเสียเงินโดยไม่เกิดประโยชน์ อารมณ์แปรปรวน มีผู้มาให้การสนับสนุน ได้ ทรัพย์สินเงินทอง มีการริเริ่มงานใหม่ ๆ ได้ศึกษา อบรมเพิ่มเติม มีคนต่างถิ่นเข้ามาคบหาสมาคมด้วย

มีเพื่อนต่างเพศเข้ามา สัมพันธ์ มีคนต่างถิ่นเข้ามาคบหาสมาคมด้วย มิตร สหายจะไปมาหาสู่ อย่าไว้ใจคนที่เพิ่งรู้จักที่ไม่รู้เบื้อง หลังความเป็นมา เพราะอาจจะถูกหลอกลวงได้ง่าย ได้ทรัพย์สินบริวาร ผู้ใหญ่จะให้โชคลาภ ชีวิตจะมี การเปลี่ยนแปลงดีขึ้น ต่อสู้ก็จะประสบชัยชนะ

จะมีรายได้เข้ามาหลายทาง จะได้ศึกษาอบรมเพิ่มเติม ได้ลาภจากผู้ใหญ่ มี รายได้จากงานพิเศษ ระวังเรื่องการเงินให้ดี บริวาร ที่จากไปจะกลับมา การเจรจาติดต่อทางธุรกิจ ประสบความสำาเร็จ ควรจัดเตรียมเอกสารให้ เรียบร้อย ได้ของฝากของขวัญ

ได้ศึกษาอบรมเพิ่ม เติม การผลีผลามทำาให้เกิดการผิดพลาด ควรรับ ฟังคำาแนะนำาของคนรอบข้างไว้บ้าง ได้ลาภเป็น ทรัพย์สินเงินทอง แต่มีรายจ่ายมากขึ้น เพศตรง ข้ามคบหาสมาคมด้วย มีโชคด้านอาหารการกิน ได้ฟังหลักธรรมคำาสอนที่ดี ได้คบหาคนดีมี ความรู้

มีโอกาสได้เดินทางไปกับคน รัก สำาราญใจด้วยสมบัติ มีการเดินทาง ได้พบคน แปลกหน้า ได้คบหาศิลปิน ได้ลาภผลเงินทอง และบริวาร กิจการงานดีขึ้น ศัตรูกลับกลายเป็น มิตร ได้ปรับปรุงตกแต่งที่อยู่อาศัย ได้รับของฝาก ของขวัญ

การงานมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น วางแผนปรับปรุง ตกแต่งบ้านเรือนที่อยู่อาศัย การงานการศึกษาเล่า เรียนประสบผลดีเป็นที่พึงพอใจ การเงิน หมุนเวียนดี การงานยุ่งเหยิง ระวังสุขภาพ มีการ เดินทาง ได้ทำางานส่วนรวมช่วยเหลือสังคม สิ่งที่ เลวร้ายกลับกลายเป็นดี.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.