เพื่อนร่วมแก๊งยัดต้แช่

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

“ปีเตอร์” ผู้ต้องห�แก๊งพ�ส ปอร์ตเปิดป�กรับส�รภ�พแล้ว เป็นคนฆ่�หัน่ศพเพื่อนร่วมแก๊ง ยัดตู้แช่ย่�น

เค้นสอบ ซิ่งตกคลอง

..ตร.สน.พระโขนง คุมตัวน�ย ปีเตอร์ วิลเลี่ยม จอห์นสัน ช�วอเมริกัน จ�ก ห้องพักรักษ�ตวั รพ.ตำ�รวจ ม�สอบสวนที่โรง พัก หลังถูกเค้นสอบอย่�งหนัก สุดท้�ยยอมเปิด ป�กส�รภ�พว่� เป็นคนลงมือฆ่� “น�ยช�รล์” ช�วฮังก�ร ี แล้วหั่นศพแช่เย็นไว้ตั้งแต่ปี 2551

..เจ้�หน้�ที่ พย�ย�มนำ�รถแท็กซี่มิเตอร์ขึ้น จ�กคลองระพีพัฒน์ ต.หนองแค อ.หนองแค จ.สระบุรี หลัง ประสบอุบัติเหตุพุ่งชนเส�ไฟฟ้� ตกลงไปในคลอง โดยภ�ยในรถ พบศพ พ.ต.ท.จิร�ยสุ สุขแสง (ภ�พเล็ก) เสียชีวิต (ข่�วหน้� 8)

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.