ติดเชือซิก� พบครั้งแรก ในเมืองไทย ย้ำ�ไม่ระบ�ด

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

ผู้เชี่ยวช�ญสรุป “เด็กหัวเล็ก 2 คน” เกิด จ�กเชื้อ

โชว์แผล

..น�ยสุรศักดิ์ วงศ์ ส่�ยถนอม เจ้�ของร้�นจันทร์เพ็ญ สนุกเกอร์ โชว์ผลตรวจร่�งก�ยขณะ ให้ก�รเพิ่มที่ สน.บ�งพลัด ส่วนน�ย อดิพร (ซ้�ย) และ จ.ส.อ.ไพโรจน์ นุชดำ�รงค์ (ขว�) 2 พี่น้องที่ทำ�ร�้ย เข้�มอบตัวแล้ว (ข่�วหน้� 2)

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.