ที่มาของ ส.ว.

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

สำ�หรับ (1) ด้�นก�รบริห�ร คว�มมั่นคง (2) ด้�นกฎหม�ย หรือ กระบวนก�รยุติธรรม (3) ด้�นก�รบัญชี ก�รเงิน ก�รคลัง (4) ด้�น ก�รศึกษ�หรือวิจัย (5) ด้�นก�รส�ธ�รณสุข (6) ด้�นวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี (7) ด้�น ศ�สน� (8) ด้�นกสิกรรม หรือป่� ไม้ (9) ด้�นปศุสัตว์ หรือประมง (10) ด้�นลูกจ้�ง (11) ด้�นคุ้มครองผู้บริโภค ก�รสื่อส�ร สื่อส�รมวลชน (12) ด้�นก�รประกอบ ก�รธุรกิจ (13) ด้�นก�รประกอบก�รอุตส�หกรรม (14) ด้�นก�ร ประกอบวิช�ชีพ (15) ด้�นสิ่งแวดล้อม (16) ด้�นทรัพย�กรธรรมช�ตหิรือพลังง�น (17) ด้�นองค์กรชุมชน (18) ด้�นผู้สูงอ�ยุ ผู้พิก�ร ผู้ด้อยโอก�ส (19) ด้�นผู้ประกอบอ�ชพีอิสระ (20) ด้�นอื่น ๆ กำ�หนดให้ในว�ระเริ่มแรกภ�ยหลังที่ประก�ศใช้รัฐธรรมนูญ เพื่อคัดเลือกผู้ได้รับเลือก เป็น ส.ว.ต�มหลักเกณฑ์ รวมกับกลุ่มได้รับก�รสรรห� 194 คน

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.