ปราบโกง‘ก.ม.3ชั่วโคตร’ฉบับท็อปบู๊ต

Daily News Thailand - - การเมือง -

ด้วยความผิดเกี่ยวกับ การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ…. ’กฎหมายปราบโกง 3 ชั่วโคตร“

“อีกเรื่องที่สา�คัญคือกรรมการ ป.ป.ช. ถ้าทา�ผิดเจอ 2 เท่า อัน เดิมกา�หนดเฉพาะนักการเมือง แต่ร่างใหม่นี้เพิ่มกรรมการ ป.ป.ช. และบุคคลที่ ป.ป.ช.มอบหมายด้วย โดยให้ดา�เนินการผ่านศาลฎีกา ซึ่งกระบวนการนี้อยู่ในรัฐธรรมนูญอยู่แล้วโดยยื่นต่อประธานรัฐสภา ให้ส่งต่อศาลฎีกา แต่ตัวกฎหมายดึงออกมาให้ชัดเจนขึ้น เพื่อทา�ให้ หลายคนไม่ต้องกังวลว่า ป.ป.ช. จะกลั่นแกล้ง เพราะถ้ากลั่นแกล้ง ป.ป.ช. ก็โดน คาดว่าถ้าไม่มีปัญหาร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าวน่าจะเข้าสู่การ พิจารณาของ ครม. ในช่วงเดือน ต.ค. และประกาศใช้และเป็นของ ขวัญให้กับประชาชนในช่วงปีใหม่นี้”

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.