มาตรา272 วรรคสอง

Daily News Thailand - - ภาพ-ข่าวสังคม -

ธ ท่�ทขีองท่�นผู้นำ� และหัวหน้� คสช. ยังอยู่ในอ�ก�ร เดียวที่จะหวนกลับม�เป็น ...แต่ เสียทีเดียว.......... ที่จะต้องตอบว่� จะกลับม�หรือไม่ เป็น .......... อย่�งน้อยท่�นผู้นำ� จะอยู่จนมี และแถลงนโยบ�ยต่อสภ�...และ ยำ้�เสียงเข้มต�มสไตล์...แม้ไม่อยู่ต่อในรัฐบ�ลชุดหน้� แต่ ร้อยกว่�ฉบับ และแนวท�งปฏิรูปและ ยังอยู่.......... ธ ฟันธงไว้ตรงนี้ ท่�นผู้นำ� “บิ๊กตู่” พร้อม เป็น ค่อนข้�งแน่...ห�ก สถ�นก�รณ์ยังเอื้ออำ�นวยเช่นทุกวันนี้.......... ถ้�เกิดสถ�นก�รณ์ ท่�นผู้นำ� ...อย่�งน้อยรัฐบ�ลชุดใหม่ต้อง และแนวท�งปฏิบัติที่ถูกว�งไว้แล้วผ่�น ม.44 และยุทธ ศ�สตร์ช�ติ ที่ท่�น ให้เดินไว้อยู่ดี.......... วันก่อนฟัง ด้�นกฎหม�ย รอง น�ยกรัฐมนตรีต�มบัญชีร�ยชื่อ น�ยกฯ พูดชัด ๆ กรณี ให้ ส.ส.จำ�นวนไม่น้อยกว่� อดีตปลัดกระทรวงกล�โหม ของจำ�นวน ส.ส. ทั้งหมดเท่�ทมีี่อยู่มีสิทธิเสนอ หม�ด ๆ น้องช�ยท่�นผู้นำ�...ใช้ ต่อประธ�นรัฐสภ�เพื่อยกเว้นได้นั้น...ศ�ลรัฐธรรมนูญ จดทะเบียนบริษัทรับเหม�กอ่สร้�งนั้น ให้ เสนอขอยกเว้นก�รเสนอ ใด ๆ...ส่วน นั้น ถือ .......... ธชื่อน�ยกฯ...จ�ก ของพรรคก�รเมืองคือ... บังเอิญมี ไปค้น สำ�นกัง�นปลัดกระทรวงกล�โหม จำ�นวน ของจำ�นวนสม�ชกิทั้งหมด เรื่องก�ร ในอ�ค�รที่พักอ�ศยัของสำ�นกัง�นปลัดกระทรวง เท่�ทมีี่อยู่ของทั้งสภ�.......... และเป็น กล�โหม ระบุไว้... ใด ๆ ใน ซึ่งท�ง ม�กบัมืออย่�ง ประธ�น กรธ. ยังอ่�นคำ� .......... ไม่ได้เชี่ยวช�ญด้�น วนิิจฉัยของศ�ลรัฐธรรมนูญครั้งแรก .......... ต้อง กฎหม�ย...เพียงแต่อย�กให้ มีคว�ม จ�กศ�ลรัฐธรรมนูญ ...ถึง ได้คว�ม ... จ�กทุกภ�คส่วน...ไม่อย�กให้สังคมเกิดคว�มรู้สึก ส่วน ชื่อ ระบบคว�มยุติธรรม .......... กลับม� ก�รยกเว้นก�รใช้บัญชีน�ยกฯ ของ เรื่อง ภ�ยหลังก�รลง ร่�งรัฐธรรมนูญ... ของ วันก่อนศ�ลรัฐธรรมนูญ ออกม�แล้ว...ต้องยอมรับตรง ๆ .......... ขออนุญ�ต ของ เลข�ธกิ�ร ศ�ลรัฐธรรมนูญ ให้คณะกรรมก�รร่�งรัฐธรรมนูญ หรือ กรธ. เพื่อให้สอดคล้องกับผลก�รออกเสียงประช�มติ.......... โดยเน้นไปที่ ประเด็น กรธ. กำ�หนดใน ของร่�งรัฐธรรมนูญ... ฉบับประจำ� บอกแค่ยัง ซึ่ง ... ธ น�ยกรัฐมนตรี เสียที กรณี ที่

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จ แทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำาปีการศึกษา 2558 ในการนี้ ภาณุ อุทัยรัตน์ รับพระราชทานรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขารัฐศาสตร์ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ม.สงขลานครินทร์

เมืองไทย มาราธอน สาระ ลำ่าซำา และ ดร.พรหมโชติ ไตรเวช เป็นประธานเปิดตัว โครงการ “เมืองไทย มาราธอน 2016” โดยมี อภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ สุชาติ แจสุรภาพ ไพบูลย์ กนกวัฒนาวรรณ และ พิตราภรณ์ บุณยรัตพันธ์ุ ร่วมงาน ที่เมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์

ฉลองวันชาติ หนิง ฟู่ ขุย เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำาประเทศไทย จัดงานเลี้ยงฉลองครบรอบ 67 ปี การสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมี ดร.วิษณุ เครือ งาม ธนินท์ เจียรวนนท์ ดร.สุธี มีนชัยนันท์ พินิจ จารุสมบัติ ร่วมงาน ที่โรงแรมแชงกรี-ลา

มอบภาพบัยตุลลอฮฺ วีรชัย พัชโรภาสวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำานวยการอาวุโส ส่วน งานการตลาดและงานขาย กลุ่มลูกค้าองค์กร เอไอเอส มอบภาพบัยตุลลอฮฺ พร้อมนาฬิกาดูเวลา ละหมาด โดยมี สุวรรณา คล้ายทับทิม ผู้ช่วยปลัดกระทรวงคมนาคม รับมอบ ที่กระทรวงคมนาคม

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงเปิดห้อง สมุด “ดรุณบรรณาลัย” ณ บ้านเลขที่ 1 ซอยเจริญกรุง 34 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.