เห็นควรแก้ไข ผู้มีสิทธิ ผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง เซียนกฎหมาย มีชัย ฤชุพันธ์ุ ยังไม่เข้าใจ ถาม โดยตรง แปลไทยเป็นไทย ให้ ส.ส.มีสิทธิเสนอชื่อนายกฯ ส.ว. ไม่มีสิทธิเสนอ ให้สิทธิ ส.ว.เสนอ เสียงเพียงกึ่งหนึ่ง กรธ. มีเวลาอีก 15 สองสภา รัฐธ

Daily News Thailand - - ภาพ-ข่าวสังคม -

ว่�... น�ยกฯ ...แต่ พรรคก�รเมือง...และให้ใช้ .......... ทั้งนี้ ยัง ไป ต�มคำ�วนิิจฉัยของศ�ลรัฐธรรมนูญ.......... ก่อหน้�นมีี้ ที่จะ ถึงขั้น เหมือนที่เรียกกันว่� ...แต่ ถูก รุมคัดค้�นเพร�ะว่�ไม่เกิดประโยชน์ อะไร...ก่อนจะมีก�ร กันใหม่.......... อย�กจะ โดยเฉพ�ะ คณะกรรมก�รก�รเลือกตั้ง หรือ ...ซึ่ง ต�มรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะต้องเพิ่ม กกต.จ�ก อยู่ แล้ว...ถือโอก�สนี้ เสียเลย.......... ธ ดู จะมีนำ้�หนักม�กขึ้น...เพร�ะ สม�ชกิขับเคลื่อน ก�รปฏิรูปประเทศ หรือ ออกม�วจิ�รณ์ก�รทำ�ง�นของ กกต. ค่อนข้�งหนัก...และเหมือนจะได้รับก�รข�นรับจ�ก คน อื่น ๆ พอสมควร.......... กกต. ช่วงหลังมัก หนักทั้งเรื่อง เพื่อ ตนเอง...ก�รเดินท�งดู ธ หรือแม้แต่ก�ร ประธ�น กกต.กันเอง ...ห�กคิด ควรปฏิรูป ควบคู่ไปด้วยกัน .......... ธ เตรียม ครั้งใหม่ นี้...เพื่อปรับ ออกไป...และดึง เข้�ม�รบัตำ�แหน่งแทน...“แว่วม�มหีล�ยคนแต่งตัว รอเทียบเชิญกันแล้ว.......... ธ รอง น�ยกฯ นั่งหัวโต๊ะเป็นประธ�น ก.ตร. ก�รประชุมคณะกรรมก�รแต่ง ตั้ง รวดเดียว 321 น�ย ตั้งแต่ จนถึง ผบก.ทั้งประเทศ........... ก�รแต่งตั้งครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกที่มีก�รแต่ง ตั้งน�ยพลลอตใหญ่ ตั้งแต่มีกรมตำ�รวจ.......... แน่นอนย่อม มี ปะปนกันไป...แต่ที่แน่ ๆ โดยเฉพ�ะ พ�เหรดขึ้นยึดหัวห�ด เกือบทั้งหมด.......... ธ ลงม�อย่�งต่อเนื่อง และ ...บ้�นเรือน สวน และไร่น�ของประช�ชนจำ�นวนม�ก ต้อง ...บ�งคน ธ จนหมดตัว...หน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง คงต้องลงไป อย่�งเร่ง ด่วน.......... ขณะที่ หล�ยแห่งกล�ยเป็น ...ฝนตกลงม�อย่�งต่อเนื่อง ได้เปลี่ยนสภ�พ ให้กล�ยเป็น ไปในบัดดล...ยิ่งเวล�นี้ นั่งบัญช�ก�ร...ข้�ร�ช ก�รใน กทม.ทำ�ง�นแบบ ...ไม่มีคว�มกระตือรือร้น... ผลก็เป็นอย่�งที่เห็น... .......... ธ .......... สวดศพ ที่วัดพระศรีมห�ธ�ตบุ�งเขนฯ ศ�ล� 16-17 เวล� 18.30 น. ถึง วันที่ 2 ต.ค. .......... ก�ร คง ทั้งหมด เพื่อ ขน�ด .

เยี่ยมชม มร.วานี เซียวเฟง รองประธาน องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งชาติจีน ร่วมประชุม ร่วมกับภาครัฐของประเทศไทยเพื่อแก้ไขปัญหาทัวร์ศูนย์เหรียญ พร้อมเยี่ยมชมการดำาเนินงาน บริษัท เจมส์ แกลเลอรี่ จำากัด จ.ภูเก็ต โดยมี สุธรรม เดชดี รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว ให้การต้อนรับ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.