ใช้หญ้าแฝกคลุมดิน แปลงปลูกดาวเรือง

Daily News Thailand - - เกษตร-บทความ -

และนา�หญ้าแฝกมาใช้เป็นพืชคลุมดินซึ่งประสบ ความสา�เร็จตามที่ต้องการ

สำาหรับดาวเรืองนั้นเป็นไม้ดอกที่นิยมปลูก ตัดดอก ที่คนไทยนิยมปลูกกันมาก เนื่องจากเมล็ด มีขนาดใหญ่ปลูกง่าย งอกเร็ว ต้นโตเร็ว และแข็ง แรงไม่ค่อยมีโรคหรือแมลงรบกวน ให้ดอกเร็ว ดอก ดก มีหลายชนิดและหลายสี รูปทรงของดอก สวยงาม สีสันสดใส บานทนนานหลายวัน สามารถ ปักแจกันได้นาน 1-2 สัปดาห์ ให้ดอกในระยะเวลา สั้น คือ ประมาณ 60-70 วัน หลังปลูก สามารถ กำาหนดระยะเวลาการออกดอกให้ตรงกับเทศกาล สำาคัญได้ และสามารถปลูกได้ตลอดปี

การปลูกดาวเรืองโดยใช้หญ้าแฝกเป็นพืช คลุมดินนั้น เกษตรกรแห่งนี้จะทำาการไถเตรียมดิน หว่านปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักลงไป ประมาณ 1 ตันต่อ พื้นที่ไร่ จากนั้นยกร่องแปลงปลูกกว้าง 1 เมตร ยาวตามสภาพพื้นที่รดนำ้าแปลงแบบฉำ่านำ้าไว้ล่วง หน้า 1 วัน ขุดหลุมกว้าง 15 เซนติเมตร แปลงละ 3 แถว ระยะระหว่างแถว 30 เซนติเมตร ระยะ ระหว่างต้น 30 เซนติเมตร ใส่ปุ๋ยคอก แล้วเกลี่ย ดินข้างหลุมมากลบปุ๋ยเล็กน้อย นำาต้นกล้าที่มีอายุ 7-10 วัน นับจากวันเพาะเมล็ด โดยแยกต้นกล้า ให้มีวัสดุเพาะ หรือดินหุ้มติดรากมาด้วย เพื่อ ป้องกันรากกระทบกระเทือน นำามาปลูกในแต่ละ หลุมที่เตรียมไว้ ตามด้วยรดนำ้าให้ชุ่ม ประมาณ 7 วัน ต้นกล้าจะตั้งตัวได้ดี แล้วจึงรดนำ้าเพียงวันละ 1 ครั้ง ในตอนเช้า

ช่วงดาวเรืองอายุ 21-25 วัน ซึ่งเป็นระยะ ที่ต้นมีใบจริงขนาดใหญ่ ประมาณ 4 คู่ และส่วน ยอดมีใบเล็ก ๆ 1-2 คู่ เกษตรกรจะปลิดยอดทิ้ง เพื่อให้แตกกิ่งด้านข้าง จากนั้น 5-7 วันตาข้างจะ เริ่มแตกและเจริญเป็นกิ่งใหม่ ซึ่งจะติดตุ่มดอกทั้งที่ ตายอดปลายกิ่งและตาข้าง เมื่อดอกยอดมีขนาด เท่าเมล็ดข้าวโพดดอกข้างมีขนาดเท่าเมล็ดถั่วเขียว จะปลิดดอกข้างออกให้หมดภายใน 2-3 วัน คง เหลือดอกยอดไว้ดอกเดียว เพื่อให้ดอกมีขนาดใหญ่ ตามที่ตลาดต้องการ

ที่สำาคัญจะมีการนำาหญ้าแฝกมาปลูก บริเวณขอบร่องพร้อมนำาใบหญ้าแฝกที่ตัดแต่งมา สุมคลุมแปลงปลูก เป็นผลทำาให้ในระหว่างการ รดนำ้าหน้าดินบนร่องจะไม่ไหลลงไปอยู่ระหว่างร่อง และความชื้นในดินก็ไม่ระเหยไปกับความร้อนในช่วง กลางวัน

ยังผลให้ดาวเรืองได้รับความชื้นจากดิน อย่างเต็มที่ขณะที่ได้รับแสงก็เต็มที่เช่นกัน ยังผล ให้ดอกดาวเรืองเจริญเติบโตดี ดอกใหญ่ ก้าน ดอกแข็งแรงตามที่ต้องการของตลาด. แล้วยังสามารถป้องกันไม่ให้ติดเชื้อโรคทางเพศ สัมพันธ์ที่สำาคัญที่สุดคือป้องกันโรคเอดส์ สมัยนี้จะ ไปห้ามไม่ให้เด็กหนุ่มสาวมีเพศสัมพันธ์จึงไม่ได้ผล ยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุ พ่อแม่ควรใกล้ชิดลูกทำาตัว เหมือนเพื่อนสนิทดึงความสนใจให้ลูกไปในทางที่รุ่ง ด้านการศึกษา ได้เห็นตัวอย่างนักเรียนดีเด่น เก่ง ทางการเรียนก็เป็นวิธีที่ไม่ประมาท พ่อแม่ที่ติว หนังสือสอนการบ้านให้ลูก ๆ อย่างใกล้ชิด เด็กจะ ไม่มีผิดพลาดเช่นเด็กสาว 2 คนนั้น

การเรียนรู้เรื่องเพศจะได้ประโยชน์แก่ 2 ฝ่ายคือทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิง ถ้ารักสนุกก็ต้องรู้ จักป้องกันจะได้ประโยชน์มากกว่าไปแก้ไขทีหลัง ยิ่ง ป้องกันโรคไม่ให้ติดต่อในขณะมีเพศสัมพันธ์ เช่น โรคเอดส์นับได้ว่าเป็นการป้องกันที่มีคุณค่าเท่ากับ ป้องกันชีวิตตัวเองอย่างแท้จริง ผู้ชายที่ไม่ได้เรียนรู้ เรื่องเพศศึกษาเลยก็จะเป็นผู้ที่เห็นแก่ตัวมาก เพราะรู้จักแต่สนุกโดยไม่ป้องกันไม่ให้ฝ่ายหญิงท้อง หรือไม่ได้ป้องกันการแพร่กระจายของโรคเอดส์ ตัว เองก็อาจจะรับเชื้อมาจากฝ่ายหญิงได้เช่นกัน วัยรุ่น จะประสบปัญหาหนัก ๆ เช่น ท้องในวัยเรียน โรค หลั่งเร็ว อวัยวะเพศเล็กไป ถือเป็นเรื่องที่ป้องกัน แก้ไขได้ ส่วนวัยดึกก็มักจะพบปัญหาอ่อนตัว หลั่งไว เช่น โรคเบาหวาน ความดันเลือดสูง กลุ่มที่ไม่ชอบ ออกกำาลังกายก็จะเลื่อมสมรรถภาพแต่ก็สามารถแก้ไข ได้เช่นกัน การแบ่งเวลาศึกษาปัญหาทางเพศแล้ว ตรวจสุขภาพตัวเองปีละครั้งก็เป็นการป้องกันได้ดี เวลามีปัญหาแล้วพบแพทย์แก้ไข ช่วยให้ครอบครัวไม่ แตกแยก การแก้ไขปัญหาทางเพศให้ฟื้นฟูเป็นปกติ หรือเติมเข้มแข็งให้ดีขึ้น เทียบเท่าขณะวัยหนุ่มอยู่ ก็จะ ได้ความรักความห่วงใยจากคู่ครองกันมากขึ้นเช่นกัน

อายุน้อยจึงต้องเรียนรู้วิธีป้องกันโรคอายุ มากต้องเรียนรู้วิธีป้องกันแก้ไขเพิ่มความแข็งแรงทาง ร่างกายให้ดี ไม่ใช่ปล่อยเลยตามเลยอายุ

สำาคัญที่สุดพ่อแม่ต้องแบ่งเวลาให้ลูกแล้วลูก ก็จะปลอดภัย!!

ท่านใดที่มีปัญหาสมรรถภาพทางเพศที่จะ ต้องขอถามหรือขอคำาแนะนำาปรึกษาให้โทรฯ ได้ที่ เบอร์ 09-9494-3336, 08-5057-6523 และ เว็บไซต์ www.meetdoctoro.com Line ID : droclinic

องคมนตรี เยี่ยมชมแปลงปลูกดาวเรือง ให้ดอกมาก

เกษตรวันนี้ประจา�ฉบับวันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559....... นายวสันต์ ชา�นาญ จุ้ย

ยกร่องคลุมโคนด้วยหญ้าแฝก นางประหยัด สุวรรณ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.