ฝึกร่วมแพทย์ทหารอาเซียน

Daily News Thailand - - เครือข่ายอาเซียน -

ั ำ ้ ใต้ชื่อรหัส่ HEx 2016ทางกระทรวงกลาโหมไทย กระทรวงกลาโหมสหพันธรัฐรัสเซีย กระทรวง ป้องกันประเทศสาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว และกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่น ได้ ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดการฝึก ครั้งนี้ โดยถือเป็นสัญลักษณ์ที่ สำาคัญของความร่วมมือทาง ทหารภายใต้กลไกการประชุม รัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับ รัฐมนตรีกลาโหมประเทศคู่ เจรจา หรือื ADMM-Plus ที่มีการพัฒนากันมา อย่างต่อเนื่อง ซึ่งกระทรวงกลาโหมมีความภาค ภูมิใจที่มีส่วนในการขับเคลื่อนกลไกดังกล่าวอัน นำามาซึ่งสันติภาพ เสถียรภาพ และความมั่นคง ในภูมิภาคนี้ การฝึกครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่ง เสริมความร่วมมือในการแบ่งปันประสบการณ์ ข้อมูล ทักษะความรู้ระหว่างเจ้าหน้าที่แพทย์ ทหารของประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคู่ เจรจา ตลอดจนพัฒนาศักยภาพของหน่วยทหาร ในภูมิภาคในการปฏิบัติการร่วมด้านการให้ความ กับทุก ๆ ประเทศ ทั้งนี้ตนรู้สึกภูมิ้ ้ ใจที่่ ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางช่วยเหลือภัยพิบัติและ การแพทย์ทหาร โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่าง ดีทั้ง 18 ประเทศ และคาดหวังต่อไปในอนาคต เราจะทำาให้การฝึกในครั้งนี้เป็นสากลมากขึ้น และ ที่สำาคัญที่สุดคือความร่วมมือระหว่างประเทศ อาเซียนและประเทศคู่เจรจาู แม้แต่ประเทศ รัฐเซีย ที่อยู่ห่างไกลยังส่งยุทโธปกรณ์มาร่วมฝึก ตลอดจนถึงประเทศญี่ปุ่น นับว่าประเทศไทยเป็น สากล มีแต่คนไทยที่ต้องช่วยเหลือดูแลกันให้เกิด ความเจริญให้กับประเทศไทย

โดยกิจกรรมการฝึกที่สำาคัญ ประกอบ

นวมินทราชินี จังหวัดชลบุรี โดยมี นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับ

พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า การฝึกร่วมภาย

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.