สิรสา บริบูรณ์

Daily News Thailand - - เครือข่ายอาเซียน - วิกรม กรมดิษฐ์

ประโยชน์ต่าง ๆ ขึ้น้ เมื่อถึงจุดหนึ่งที่ฟองสบู่ถูกดันขึ้นจนเกิด่ ่ ่ ้ การอยู่ตัวจากการผลิตเงินตามความต้องการของคนทั่วโลก อเมริกาเห็นว่าตนเองต้องเปลี่ยนการบริหารจัดการ เนื่องจาก เห็นว่าถ้าดอกเบี้ยยังตำ่าลงแบบนี้ หรือใช้มาตรการ QE ต่อไป เรื่อย ๆ ก็เท่ากับว่าเป็นการก่อหนี้ให้ตัวเอง ในที่สุดเสถียรภาพ ทางการเงินของอเมริกาก็จะยิ่งมีปัญหา เพราะฉะนั้นเมื่อถึงจุด หนึ่งอเมริกาก็บอกว่าการว่างงานน้อยลงเหลือแค่ 5 เปอร์เซ็นต์ จากที่เคยว่างงาน 10 เปอร์เซ็นต์ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และ ตัวแปรอื่น ๆ เริ่มอยู่ตัวจึงถึงเวลาที่ต้องขึ้นดอกเบี้ย พร้อมกับ ยกเลิกมาตรการ QE

ขณะที่ประเทศจีนก็มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการ จดการดานการเงน จัดการด้านการเงิน เนื่องจากจีนมองเห็นว่าตนเองไม่สามารถ เป็นโรงงานโลกได้อีกต่อไป จึงทำาให้มีการนำา เข้าเหล็ก สินแร่เหล็ก นำ้ามัน ทองแดง อะลูมิเนียมลดลง ในขณะเดียวกันต้นทุนใน อเมริกาที่นักเก็งกำาไรเคยกู้มาเพื่อเก็งกำาไร แพงขึ้น และมีทีท่าว่าจะแพงขึ้นเรื่อย ๆ ทำาให้นักเก็งกำาไรต้องเทขาย ประกอบกับคน ทั่วไปมีการใช้เงินเพื่อการอุปโภคบริโภคน้อย ลง ส่งผลให้เกิดภาวะสินค้าเกินความต้องการ(OverSupply) ประเทศที่ โดนผลกระทบหนักก็คือประเทศที่ผลิต ทรัพยากรธรรมชาติขาย หรือแม้แต่ประเทศที่ผลิตสินค้าทางการ เกษตร สิ่งเหล่านี้เป็นเหตุให้เศรษฐกิจโลกลดลง เนื่องจากเป็น ช่วงของการปรับฐาน เพราะอเมริกาต้องการแก้ปัญหาวิกฤติ ด้านเศรษฐกิจของตนเอง.

เดยวกนนกเกงกาไรกเรมมการลงทุนเพอเกงกาไรหาผล

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.