คนท้อง

Daily News Thailand - - สาธารณสุข -

ยุงล�ยตัวแก่ ซึ่งเป็นพ�หะของโรคไข้ ซิก�ดว้ย อย่�งไรก็ต�ม นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทย�ศ�สตร์ ก�รแพทย์ กระทรวงส�ธ�รณสุข ระบุว่� ก�รกำ�จัดลูกนำ้�ยุงล�ย เป็นม�ตรก�รสำ�คญัที่กระทรวง อย�กให้ทุกคนปกป้องตัวเอง ไม่ให้ยุงกัด แต่หน้�ง�นใน กรณีที่มียุงเยอะ ก�รปร�บอ�จจะ ทำ�ได้ทัน ดังนั้นปร�ก�รด่�น สุดท้�ยก�รป้องกันไม่ให้ยุงกัด ไม่ว่�จะสวมเสื้อผ้� ให้มิดชิด นอนก�งมุ้ง และก�รท�ย�กนัยุง เป็นต้น

ทั้งนี้ เมื่อพูดถึงเรื่อง การทายากันยุง ใน คนทั่วไปอ�จจะไม่มีปัญห�ม�ก ในหญิงตั้งครรภ์ อาจจะต้องคิดให้มากกว่าคนทั่วไป เพราะอาจ จะทำาให้มีผลกระทบได้

“จากการศึกษาพบว่าโลชั่นทากันยุงใน ประเทศไทยกว่าร้อยละ 90 มีการผสมสารดีท (Deet: Diethyl-meta-toluamide) ในสัด ส่วนร้อยละ 15-30 ซึ่งเป็นปริมาณที่เหมาะสม สำาหรับคนไทย แต่ในบางประเทศ ซึ่งมีแมลง ชนิดอื่น ๆ เยอะ เช่น ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา ก็จะมีการผสมดีทในสัดส่วนสูงถึงร้อยละ50-80 จึงเกิดกรณีว่าทำาลายสมอง ผลต่อระบบประสาท เมืองไทยไม่ได้ใส่เกินขนาดเลยไม่มีปัญหาเรื่อง นี้”

อย่�งไรก็ต�ม ปัญห�จ�กก�รใช้ย�ท�กนั ยุงที่มีก�รผสมดีทนั้นก่อให้เกิดปัญห�ก�รแพ้ ท� แล้วรู้สึกร้อน ๆ รำ�ค�ญ บ�งคนแพ้บวม แดง ดัง นั้นจึงได้มีก�รผลิต สารตัวใหม่เลียนแบบสาร ธรรมชาติคือไออาร์3535(IR3535) มีความเป็น พิษตำ่ากว่าดีท และมีการวิจัยแล้วพบว่าสามารถ ใช้กับหญิงตั้งครรภ์ และเด็กอายุ6 เดือน ขึ้นไปได้ ในขณะที่ยาทากันยุงที่มีส่วน ผสมของดีทนั้นระบุคำาแนะนำาให้ใช้ ในเด็กอายุ 4 ขวบขึ้นไป ส่วนเด็ก อายุตำ่ากว่านี้ไม่มีใครรับรองว่า จะปลอดภัยหรือไม่

ดังนั้น ในกรณีของ เด็กเล็กอายุตำ่ากว่า 4 ขวบ หญิงตั้งครรภ์ จึงแนะนำา ให้ใช้ยากันยุงที่มีส่วน ผสมของไออาร์ 3535

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.