ใช้ยาทากันยุงแบบปลอดภัย

Daily News Thailand - - สาธารณสุข -

โดยส�ม�รถอ่�นได้ที่ ฉล�กข้�งผลิตภัณฑ์ แต่ อ�จจะมีร�ค�สงูกว่�สตูรที่ มีก�รผสมส�รดีทประม�ณ ร้อยละ 15-30 กรมวิทย์ก็มี โลชั่นกันยุงสมุนไพรที่ไม่ได้ผสม ดีท แต่ใช้ไออ�ร์ 3535 เพื่อให้ท�แล้ว รู้สึกดีก็ใส่นำ้�มนัหอมระเหยซึ่งผลในก�รขับ ไล่ยุงนั้นไม่ได้ม�จ�กกลิ่นของสมุนไพร แต่ม�จ�ก ไออ�ร์ 3535 กันกำ�จัดทั้งยุงล�ยตัวแก่ และลูกนำ้�ยุงล�ย เสริมด้วยก�รท�ย�ปอ้งกันยุง นอนก�งมุ้ง ห�ก ส�ม�รถทำ�ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พจะช่วยลด ก�รป่วยจ�กโรคที่นำ�โดยยุงล�ยได้ถึง3 โรค คือ ซิก� ไข้เลือดออก และไข้ปวดข้อ ซิคุณกุนย� ได้อีกด้วย.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.