30 สนช. ſ กกต.ยันไม่มีความขัดแย้งกัน

Daily News Thailand - - สารพันต่างแดน-ต่อข่าวหน้า 1 -

อีกเรื่องหนึ่ง นายประวิช รัตนเพียร คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวถึง กระแสที่จะให้เซตซีโร่ กกต. ว่า กกต.จะอยู่ ต่อไปอย่างไรขึ้นอยู่กับพระราชบัญญัติประกอบ รัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) กกต.ที่จะมีขึ้นใหม่ ทุก องค์กรเหมือนกันหมดฉะนั้นไม่มีอะไรซับซ้อน หรือมีอะไรที่เกี่ยวกับเซตซีโร่ พ.ร.ป.ว่าอย่างไร ก็ว่าตามนั้น กกต.ไม่มีหน้าที่ที่จะไปกังวลหรือ ห่วงอะไร กกต.ชุดนี้มาอยู่ 2 ปีเศษ ในฐานะที่ เคยผ่านงานภาครัฐมามาก คิดว่าชุดนี้เป็น กกต. ที่กลมเกลียวสามารถหาข้อยุติต่าง ๆ ด้วยเหตุ ด้วยผลบ่อยครั้งเป็นเอกฉันท์ถือว่าเป็นการ ทำางานที่ราบรื่นมากไม่เห็นมีอะไรที่จะเป็นเหตุ ได้ ที่ว่ามีความขัดแย้งตนมองไม่เห็น ส่วน เรื่องเก้าอี้ประธาน กกต.เรื่องนี้เกิดขึ้นจาก รัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้มีการกำาหนดไว้ว่าให้ กกต.เป็นแบบคณะกรรมการ เมื่อทำางานเป็น แบบคณะกรรมการแต่ละคนควรมีโอกาสใน การจะเรียนรู้งานแต่ละด้าน หรือผลัดเปลี่ยน กันในการกำากับได้ เรากำาลังให้สำานักงาน กกต. เซตรูปแบบขึ้นมายอมรับว่าการปรับเปลี่ยน บทบาทมีการพูดกัน แต่จะไปถึงการเปลี่ยนตัว ประธาน กกต.เลยหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับกระบวน การหลายขั้นตอน ในวันเวลาที่เหมาะสมค่อย ว่ากันอีกครั้งคงไม่ใช่เป็นการแย่งเก้าอี้ประธาน อย่างที่เป็นข่าว

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.