โชว์

Daily News Thailand - - Teenzone -

เรื่องเด็กผู้หญิงที่เติบโตมาในครอบครัวของการทอผ้าลายน้ำาไหล และมี ความต้องการที่จะบอกให้ประเทศในกลุ่มอาเซียนได้รับรู้ถึงความสวยงาม ของผ้าทอดังกล่าว จึงใช้สื่อออนไลน์ที่ตนเองถนัดเผยแพร่เรื่องราวของ ผ้าลายน้ำาไหลจนเป็นที่รับรู้อย่างกว้างขวาง จุดเด่นของเรื่องที่ทำาให้คว้ารางวัลนี้มาได้ อยู่ที่การนำาศิลปหัตถกรรม พื้นบ้านจังหวัดน่านน น วนนซ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ผ้าทอลายท้องถิ่นของคนกลุ่มเล็ก ๆ ที่มีเอกลักษณ์ความงดงามที่มีเอกลักษณ์ความง อ่อนช้อย และมีความประณีต ที่สืบทอดกันมา ยาวนาน มาถ่ายทอดผ่านสื่อโซเชียลมาถ่าย ให้คนทั่วอาเซียนได้เห็นถึงความ รู้ความสามารถด้านงานศิลป์ของคนไทยรู้ความส เพราะไม่ว่าจะผ่านไป กี่ กี่ยุคสมัยความงดงามเหล่านี้ก็ไม่เคยจางหายไป อีกทั้ง ยั ยังเป็นการช่วยกันอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยให้ สืบทอดกันต่อไปสู่กลุ่มคนรุ่นหลังบ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เป็นผลงานคลิปวิดีโอ ของ น้องบู๊ค-นายกิตติพัฒน์ จำาปา ชั้นม. 5 โรงเรียนมารีวิทยา จังหวัดปราจีนบุรี ที่บอก ว่า เนื้อหาของคลิปจะนำาเสนอถึงสิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้นในประชาคมอาเซียน คือ ความก้าวหน้าไปสู่ความมั่งคั่งพร้อมกัน ในโลกยุคโลกาภิวัตน์ ที่สงคราม หวังในการเป็นปึกแผ่น

สำาหรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เป็นผลงานที่ชื่อว่า “See You Again แล้วพบกันใหม่” ของ น้องอีฟ–นางสาวชนิษฎา อ่อนอรุณ ชั้น ม.5 โรงเรียนวัดทรงธรรม จังหวัดสมุทรปราการ ที่เล่าเรื่องราว ของ “ลิลลี่” นักเรียนแลกเปลี่ยนจากประเทศสิงคโปร์ที่เข้ามาเรียนใน ประเทศไทย และ “ต้น” เด็กชายชาวไทย ที่แอบชอบลิลลี่ แต่ด้วยภาษา ทำาให้สื่อสารกันลำาบาก เมื่อลิลลี่เรียนจบและกลับไปสิงคโปร์ ต้นได้เรียน วิชาสังคมเรื่องประชาคมอาเซียน ทำาให้เด็กชายเกิดแรงบันดาลใจมุ่งมั่น เรียนภาษาอังกฤษให้ดีขึ้น จนสามารถสื่อสารกับลิลลี่ได้อย่างเข้าใจ โดย เนื้อหาชี้ให้เห็นถึงอุปสรรคทางภาษาของคนไทย จึงจำาเป็นต้องฝึกฝนภาษา อังกฤษให้ชำานาญ ทั้งเพื่อการสื่อสาร และความก้าวหน้าด้านอื่น ๆ เช่น ธุรกิจ การศึกษา เป็นต้น

สามารถติดตามชมผลงานทั้ง 12 รางวัล ของผู้ชนะในโครงการ ประกวดคลิปวิดีโอ “ประชาคมอาเซียนในฝันของฉัน” ได้ที่ www. facebook.com/ASEANThailand.MFA หรือ www.mfa.go.th/ asean

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.