เลิกผันนำาเข้าท่ง นายกฯตู่ตรวจงาน กรุงเก่ารอต้อนรับ

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

อยุธยาเร่งสำารวจพื้นที่นำ้า ท่วมเตรียมต้อนรับบิ๊กตู่ ยัน นำ้าเหนือลดแล้ว ไม่จำาเป็น ต้องผันนำ้า

ช่วยเหลือ

..หน่วยพัฒนา การเคลื่อนที่ 15 สำานักงาน พัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการ ทหารพัฒนา มอบเครื่องอุปโภค บริโภค นำ้าดื่ม ถุงดำาและเก้าอี้ สุขา ให้ประชาชนหมู่ที่ 5-6 บ้าน มอญ ต.ไทรน้อย อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา ที่ได้รับ ความเดือดร้อนจากอุทกภัย ขณะที่ระดับนำ้าเริ่มลดลงเรื่อย ๆ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.