ขันนอตกรมประชาสัมพันธ์

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

พล.ท.สรรเสริญ แก้วกา�เนิด โฆษกประจา�สา�นักนายกรัฐมนตรี ตา�แหน่งอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ รักษาราชการใน

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.