แห่แย่งยันต์เจ้าคุณธงชัย

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

เมื่อ วันที่ 2 ต.ค.ผู้สื่อข่�วร�ยง�นว่� ได้มีคลื่นมห�ชนนับหมื่นคน แห่ร่วมพิธีมห� พทุธ�-เทว�ภเษิก วัตถุมงคลพระพรหมมังคล� จ�รย์ “เจ้�คณุธงชัย” รุ่น ธงชัย และ รุ่น รวย รวย รวย ที่จัดสร้�งโดยวัดวังตะวันออก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมร�ช ซึ่งได้นำ�ประกอบ พิธี ณ วิห�รหลวงวัดพระมห�ธ�ต วุรมห�ว หิ�ร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมร�ช โดยมีเจ้�คณุธงชัย เป็นประธ�นในพิธีฯ และได้มีพระเกจิอ�จ�รย์ ดังทั่วฟ้�เมืองไทย ม�นงั่ร่วมอธิษฐ�นจิตปลุก เสก น�นกว่� 4 ชั่วโมง ซึ่งขณะประกอบพิธีได้ มีส�ยฝนตกโปรยปร�ย หลังเสร็จพิธีประช�ชน ที่ม�ร ่ว มในง�นได้แห่แย่งผ้�ยนต์และรับแจกั วัตถุมงคลกันจนชุลมุนวุ่นว�ย จนกำ�แพงวิห�ร หลวงวัดพระมห�ธ�ตวุรมห�วหิ�ร แทบพัง ท�ง วัดจึงต้องระดมกำ�ลังเจ้�หน้�ที่ตำ�รวจ–ทห�ร กว่� 50 น�ยม�คอยรักษ�คว�มสงบเรียบร้อย

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.