“ยอดธง”

Daily News Thailand - - ภูมิภาค-ปกครองท้องถิ่น -

สนับสนุน ..ชัยยะ อังกินันทน์ นายก อบจ.เพชรบุรี สนับสนุนธ งบประมาณให้กับสา�นักงานสาธารณสุขเพชรบุรี เพื่อจัดทา�โครงการ ส่งเสริม อสม.เชิงรุก ประจา�ปี 2559

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.