หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ชานเมืองกรุงเทพมหานคร

Daily News Thailand - - เกษตร -

สถานการณ์ด้านการเพาะปลูกโดยเฉพาะด้าน การตลาดได้ง่ายและสะดวก และประชาชนใน หมู่บ้านยังสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนหมุน เวียนในการประกอบอาชีพได้ง่ายอีกด้วย เนื่องจากหมู่บ้านมีแหล่งเงินทุนที่คนในชุมชน ร่วมกันบริหารจัดการกันเองคือกองทุนหมู่บ้าน กองทุนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต และ กองทุนออมวันละบาท

ในด้านวิถีชีวิตทุกครอบครัวจะด �าเนิน ชีวิตแบบพอเพียงอย่างเป็นรูปธรรม ประกอบ ด้วยการลดรายจ่าย โดยการเลี้ยงไก่ เป็ด กบ รวมถึงการปลูกพืชผักสวนครัวไว้บริโภคในครัว เรือน โดยเฉพาะการปลูกพืชผักจะเน้นการ ปลูกแบบปลอดภัยจากสารพิษเพื่อเป็นตู้ กับข้าวให้กับชุมชน ภายใต้แนวทางการ ส่งเสริมสนับสนุนให้สมาชิกชุมชนมีการ ประหยัด ขณะที่การเพาะปลูกพืชทุกชนิดจะ ใช้ปุ๋ยที่ชุมชนผลิตกันเอง ซึ่งจะมีการท�าปุ๋ย หมัก ปุ๋ยชีวภาพ จากวัสดุที่เหลือใช้ภายใน หมู่บ้าน ยึดหลักการพึ่งตนเองก่อน ก่อนที่จะ พึ่งคนอื่น หากจา�เป็นก็จะให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด รายได้จากการขายผลผลิตเหลือจากใช้จ่าย ประจา�วันจะเก็บออมไว้ส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่ง นา�ไปขยายการลงทุนในการผลิตเพื่อเพิ่มรายได้

การดำาเนินการในวิถีชีวิตดังที่กล่าวมา ยังผลให้ราษฎรในหมู่บ้านชานเมืองหลวง กรุงเทพมหานครแห่งนี้ สมาชิกทั้งหมดจะไม่ มีหนี้สินแบบเกินตัว ทำาให้ทั้งชุมชนมีกิน มี ใช้และมีสุขในทุกวันนี้.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.