เพิ่มมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงโรงเรียน

Daily News Thailand - - การศึกษา -

น.ส.อาภรณ์ แก่นวงศ์

...น�ยพริษฐ์ สังข์ศรี น.ส.ฟ้�ใส ซุ่นสั้น และน�ยวุทธนิธิ ศรีศิวะ เศรษฐ์ นิสิตชั้นปีที่ 2 ภ�ควิช�ภ�ษ�ตะวันออก เอกภ�ษ�ญ ปุ่ี่ น คณะ อักษรศ�สตร์ จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย คว้�ร�งวัลชนะเลิศจ�กก�ร แข่งขัน “สุดยอด...ก�รประลองคันจิ” Kanji Test 2016 ระดับอุดมศึกษ� ณ โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์พอยท์ เทอร์มินอล 21

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.