ศิริปัญจนะ

Daily News Thailand - - การศึกษา -

หม�ยถึง ทอดปล� แปลว่� ปล� หม�ยถึง ทอดเนื้อ ถ้�ใช้นำ้�ม ัน หรือนำ้�เล็กน้อย เช่น หม�ยถึง แปลว่� ผัดหมี่ แปลว่� เรียกว่� ผัดข้�ว

หม�ยถึง เส้นหมี่ แปลว่� เนื้อ ไข่ ข้�วเจ้� แปลว่� มี ๒ วิธี วิธีแรกคือทำ� ให้สุกด้วยก�รเอ�ของใส่ภ�ชนะว�งในภ�ชนะ ที่มีนำ้�แล้วเอ�ฝ�ครอบ ตั้งไฟให้นำ้�เดือด เช่น หม�ยถึง ตุ๋นไข่ ตุ๋นให้เปื่อย เช่น แปลว่� หม�ยถึง เป็ด แปลว่� ขนม ตุ๋นเนื้อ แปลว่� หม�ยถึง ตุ๋นเป็ด คำ�นี้ภ�ษ�พูดมักใช้ว่� แปลว่� เนื้อ

อีกวิธีหนึ่งเป็นก�รทำ�ให้ สุกหรือร้อนด้วยไอนำ้�ร ้อ นในหวดหรือลังถึง เป็นต้น หม�ยถึง นึ่ง ข้�ว ข้�วเจ้� หม�ยถึง นึ่งข้�วเหนียว แปลว่� ข้�วเหนียว หม�ยถึง นึ่งขนม

เป็นวิธีนำ�เนื้อสัตว์หรือขนม รมหรืออบด้วยควันหรือไอไฟ เช่น ใช้ควันรม ปล� เรียกว่� หม�ยถึง ย่�ง ปล� แปลว่� ปล� ถ้�ใช้ควันอ้อยรม เป็ดให้หอม เรียกว่� หม�ย ถึง ย่�งเป็ด แปลว่� เป็ด ถ้�ใช้ไอไฟ อบขนม เรียกว่� หม�ยถึง ย่�งขนมอย่�งขนมข�วต้ม แปลว่� ขนม

อ�ห�รก�รกินของเขมรยังมีต่อคร�ว หน้�.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.