อาหารการกินของเขมร ตอนที่ ๔

Daily News Thailand - - การศึกษา -

วิธีทำ�อ�ห�รของช�วกัมพูช�ยงัมีหล�ย อย่�ง เช่น เป็นวิธีทำ�ให้สุกด้วยนำ้�มนั ที่เดือดและใช้น้ำ�ม ันม�ก เช่น

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.