4ย่านให�ก่ลางกรง กทม.ยึดคืนทางเท้า ห้ามขายเด็ดขาด

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

ดีเดย์ กทม.ตรึงกำ�ลงัยึดคืนท�งเท้� 4 ย่�นใหญ่ ในกรุง สย�ม สีลม ประตูน้ำ� ร�ชประสงค์ ห้�ม ข�ยของเด็ดข�ด โละผู้ค้�กว่� 2,400 ร�ย ให้ข�ย ในที่ที่จัดไว้เท่�น นั้ จัดเจ้�หน้�ท ี่

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.