รดนำามนต์ ดีเอสไอ14ปี ปัดรังควาน

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

วันสถ�ปน�ด ีเอสไอครบ รอบ 14 ปี นิมนต์ “เจ้�ค ณุ ธงชัย” รดน้ำ�มนต์ปัดรังคว�น ให้ผ่�นพ้น

พาดูบ้าน..

น.ส. กัลย�ณี เจียมสกุล ห รื อ บิ ว กั ล ย � ณี นัก ร้อ ง ลูก ทุ่ง ห ญิง แนวเพลงเพื่อชีวิต สำ�เนียงใต้ พ�ผู้สื่อ ข่�วชมบ้�นพักใน หมู่บ้�นเดอะวิลล่� ซอยร�มคำ�แหง 174 แขวงและเขตมีนบุรี กรุงเทพฯ หลังเข้� แจ้งคว�มเอ�เรื่อง ผู้รับเหม�ว�่ซอ่มแซม บ้ � น ไม่ เรี ย บ ร้ อ ย (ข่�วหน้� 13)

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.