‘บิ๊กเจี๊ยบ’แบ่งงานบิ๊กเข้คุมก า�ลังพล

Daily News Thailand - - การเมือง -

“รัฐบำลส่วนหน้ำ” “รัฐบำล ส่วนหน้ำ” คงต้องติด ตำมต่อไปว่ำจะแก้ปัญหำ จนกลำยเป็นผลงำนชิ้น “โบแดง” หรือจะกลำย เป็น “โบดำ�” ทำ� “ท็อป บู๊ต” หมดรำคำในสำยตำ ของชำวสำมจังหวัดชำย แดนภำคใต้.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.