พสกนิกรไทยร่วมใจถวายพระพร

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า -

เมื่อวันที่ 3 ต.ค. ที่ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ผู้สื่อข่าวรายงานว่าตั้งแต่ เวลา 08.30-16.30 น. มีพสกนิกรทุกหมู่เหล่าต่างนำาสิ่งของไปทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว พร้อมร่วมลงนามถวายพระพรขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรและ มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง อาทิ คณะ พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล ปลัดกระทรวงกลาโหม, ลูกเสือชาวบ้าน กรุงเทพฯ, ครูและนักเรียนโรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา จ.นครราชสีมา, ข้าราชการกรมทหารราบที่ 29 จ.กาญจนบุรี, บริษัท ซิงเกอร์ ประเทศไทย จำากัด, องค์การตลาด เพื่อการเกษตร กรุงเทพฯ, วิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมทอง จ.ปทุมธานี, ครูและนักเรียนโรงเรียน บ้านเพลินวัฒนา จ.นครปฐม, สำานักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การ มหาชน), ศูนย์อำานวยการแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า รพ.พระมงกุฎเกล้า

คณะนายเรณู แสงฉาย ประธานจัดงานชุมชนนักเรียนเก่ามหาวชิราวุธ, เจ้าหน้าที่ พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน กองราชเลขานุการในพระองค์, พี่น้องตระกูล “มโนศิลปกร” จ.พิษณุโลก, พระภิกษุและแม่ชีวัดใหม่ไทรทอง อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว, ตัวแทนจำาหน่าย ลูกค้าและเกษตรกรโครงการ “คูโบต้าแฟนทัวร์”, นายสำารวย สุบุตรดี นายก อบต.ดงพระราม จ.ปราจีนบุรี, นายศัจธร วัฒนะมงคล ผอ.สำานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการพร้อมคณะ ข้าราชการสำานักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน และคณะนายกสมาคมข้าราชการ บำานาญ เป็นต้น.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.