กทม.ยึด

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

เทศกิจ 300 นาย ร่วมกา�ลังทหาร ต า� รวจ ออก ตรวจ 24 ชม. ใครฝ่าฝืนจับปรับยึดแผงทันที

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 3 ต.ค. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง รองผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร (กทม.) ร่วมกับ นายวัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาผู้ว่าฯ กทม.และ คณะผู้บริหาร กทม. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุด ปฏิบัติการยกเลิกผู้ค้าและปรับปรุงภูมิทัศน์ พื้นที่ทางเท้าบริเวณประตูนา้� สยามสแควร์ แยก ราชประสงค์ และถนนสีลม ซึ่ง กทม. ได้ ก�าหนดการจัดระเบียบห้ามตั้งวางแผงค้าบน ทางเท้าตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีก�าหนดการ ยกเลิกแผงค้าทั้งหมดตั้งแต่วันเดียวกันนี้ เป็นต้นไป

พล.ต.อ.อัศวิน กล่าวว่า บริเวณที่ กทม. ยกเลิกแผงค้าทั้งหมดตั้งแต่วันนี้เป็นต้น ไปคือพื้นที่ย่านประตูนา้� สยามสแควร์ แยกราช ประสงค์ และถนนสีลม ซึ่งถือเป็นจุดที่มี กา�หนดการยกเลิกแผงค้ามาเป็นเวลานานแล้ว แต่ที่ผ่านมาได้ผ่อนผันก�าหนดการยกเลิกแผง ค้าเรื่อยมา เพื่อให้ผู้ค้ามีเวลาในการเตรียมตัว ย้ายออกจากพื้นที่ ซึ่งสา�นักงานเขตแต่ละพื้นที่ ได้แจ้งผู้ค้าทราบแล้วถึงความจา�เป็นที่จะขอคืน พื้นที่ทางเท้า โดยการยกเลิกจุดผ่อนผัน เนื่องจากทั้ง 4 จุดดังกล่าวเป็นจุดส�าคัญทาง เศรษฐกิจ และมีประชาชนเดินสัญจรในพื้นที่ จา�นวนมาก แผงค้าบนเท้าเป็นสิ่งที่สร้างปัญหา ในการสัญจรให้แก่ประชาชนจา�นวนมาก ดังนั้น จึงมีความจ�าเป็นที่ กทม.ต้องยกเลิกแผงค้า ทั้งหมดตลอด 24 ชั่วโมง อย่างไรก็ตาม กทม. ไม่ได้ทอดทิ้งผู้ค้า โดยจัดหาพื้นที่รองรับให้แก่ ผู้ค้าในบริเวณซอยหัสดิน เป็นซอยที่อยู่ระหว่าง ซอยราชปรารภ 2 และ 4 ถือเป็นพื้นที่เอกชน แต่ กทม.ได้ประสานขอใช้พื้นที่ฟรี โดยให้ผู้ค้า ตั้งวางแผงค้าได้โดยไม่เก็บค่าเช่าใด ๆ ทั้งสิ้น ส่วนที่รองรับอีกแห่ง คือ พื้นที่ใต้ทางด่วนพงษ์ พระราม ขณะนี้ส�านักงานเขตปทุมวันได้ ปรับปรุงพื้นที่ ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ปรับปรุง ห้องน้�าแล้วเสร็จ พร้อมให้ผู้ค้าเข้าไปค้าขาย แล้วทั้งสองแห่ง สามารถรองรับผู้ค้าได้ ประมาณ 2,000 แผง ซึ่งผู้ค้าสามารถลง ทะเบียนขอจัดสรรแผงค้าได้ทันที โดยจะให้ สิทธิผู้ค้าที่อยู่ในจุดผ่อนผันก่อน ส่วนผู้ค้านอก จุดผ่อนผันจะใช้แนวทางการจับสลากแผงค้า เพื่อความยุติธรรมมากที่สุด

พล.ต.อ.อัศวิน กล่าวต่อว่า กรณีที่ผู้ค้า พยายามยื่นหนังสือร้องเรียนไปหลายหน่วยงาน เพื่อขอให้ กทม.ขยายเวลาการจัดระเบียบพื้นที่ ออกไปอีกนั้น กทม.ไม่สามารถอนุโลมได้ ซึ่ง ตนอยากขอความร่วมมือผู้ค้าอย่าซื้อเวลาอีก เลย ขอให้เห็นใจประชาชนส่วนใหญ่ที่เป็น เจ้าของพื้นที่ทางเท้าเช่นกัน เพราะทางเท้าถือ เป็นที่สาธารณะ ที่ไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่ง จะมาหาผลประโยชน์แก่ตนเองได้ตลอดไป อย่างไรก็ตามในวันเดียวกันนี้ถือเป็นก�าหนด วันยกเลิกแผงค้า แต่เนื่องจากเป็นวันจันทร์ จึง ไม่มีการตั้งวางแผงค้าในทุกพื้นที่อยู่แล้ว แต่ใน วันที่ 4 ต.ค.เป็นต้นไป ตามข้อก�าหนดของ กทม.ต้องไม่มีการตั้งวางแผงค้าบนทางเท้า ใน พื้นที่ทั้ง 4 บริเวณตลอด 24 ชั่วโมงอย่างเด็ด ขาด ซึ่ง กทม.ได้ตั้งจุดสกัดผู้ค้า โดยประสาน กา�ลังเจ้าหน้าที่เทศกิจ รวมกว่า 300 นาย ร่วม กับกา�ลังของเจ้าหน้าที่ต า� รวจ ทหาร เพื่อดูแล พื้นที่ โดยหากพบเห็นผู้ค้าลักลอบตั้งแผง ค้าขาย จะตักเตือนเป็นอันดับแรก แต่หากผู้ค้า ยังยืนยันจะฝ่าฝืนตั้งแผงค้าบนทางเท้าต่อไป กทม.จ า�เป็นต้องดา�เนินการตามกฎหมาย โดย จะจับปรับในอัตราสูงสุด และยึดแผงค้าออก จากพื้นที่ทันที

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สา�หรับบริเวณย่าน ประตูนา้� มีผู้ค้าทั้งสิ้น 610 ราย บริเวณแยกราช ประสงค์ หน้าห้างเซ็นทรัลเวิลด์ และหน้าห้าง บิ๊กซี ราชดา�ริ มีผู้ค้ารวม 638 ราย สยามสแควร์ มีผู้ค้าทั้งสิ้น 600 ราย และถนนสีลม มีผู้ค้าทั้ง สิ้น 611 ราย รวมผู้ค้าทั้ง 4 จุดใหญ่ที่ต้องเลิก ท �า การค้าบนทางเท้าทั้งหมดกว่า 2,459 ราย โดยจะต้องย้ายออกไปทาการค้าในจุดที่จัดไว้� เท่านั้นห้ามกลับมาขายบนทางเท้าอีกเด็ดขาด.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.