มอบ287รางวัลวัฒนคุณาธรปี59

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

เมื่อวันที่ 3 ต.ค. ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว. วัฒนธรรม เป็นประธานพิธีมอบโล่รางวัล “วัฒนคุณาธร” แก่ผู้ทา�คณุประโยชน์ต่อกระทรวง วัฒนธรรม(วธ.)โล่เชิดชูเกียรติ แก่สา�นักงานวัฒนธรรมจังหวัด (สวจ.)ดีเด่น และข้าราชการ พลเรือนดีเด่น ประจา�ปี 2559 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา วธ. ครบรอบ 14 ปี โดยนาย วีระ กล่าวว่า วธ.ได้คัดเลือกผู้ทา�คณุประโยชน์ต่อ วธ. เครือข่ายด้านวัฒนธรรมและหน่วยงาน ต่าง ๆ ที่ให้ความสา�คัญกับการดา�เนินงานด้านวัฒนธรรม เป็นประจา�ทุกปี เพื่อประกาศยกย่อง เชิดชูเกียรติที่ให้การสนับสนุนการด�าเนินกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็น ประโยชน์แก่ชุมชน สังคมและประเทศชาติ อีกทั้งเป็นขวัญกา�ลงัใจให้มีความมุ่งมั่นตั้งใจร่วมกัน เป็นแกนนา�ในการส่งเสริม สนับสนุน และอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติต่อไป

นายวีระ กล่าวต่อว่า ปีนี้มีผู้ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 287 รางวัล แบ่งเป็น ประเภทเด็กและ เยาวชน จา�นวน 78 ราย ประเภทบุคคล จา�นวน 103 ราย อาทิ พระเทพสุวรรณเมธี นายกมล ทัศนาญชาลี ดร.อนุชา ทีรคานนท์ นพ.พลเดช ปิ่นประทีป เป็นต้น ประเภทกลุ่มบุคคลด้านส่ง เสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม จา�นวน 106 กลุ่ม อาทิ เครือข่ายชุมชนรักษ์บ้านภูเขาทอง บริษัท การบินไทย จา�กดั(มหาชน) ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช วัดฝั่งคลอง จังหวัดนครนายก สภา วัฒนธรรมเขตทวีวัฒนา และสมาคมศิลปะเพื่อเยาวชน สา�นักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่ง ชาติ เป็นต้น สา�หรับ สวจ.ดีเด่น มี 6 จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธ์ุ ตราด แพร่ ยโสธร ลพบุรี สระแก้ว และข้าราชการพลเรือนดีเด่น มี11 ราย อาทิ นายสามารถ เที่ยงพูนวงศ์ วัฒนธรรมจังหวัด(วธจ.) ชลบุรี นางประนอม คลังทอง วธจ.ราชบุรี นางพรพิมล คงตระกูล วธจ.กาฬสินธ์ุ เป็นต้น.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.