ฟื้นฟูนิเวศใต้ทะเลระยอง

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

เมื่อ วันที่ 3 ต.ค. นายสุภัทร แกล้ว กล้า ผู้จัดการบริหารบริษัท โสธรปริ้นเซส จา�กัด ท �าธุรกิจท่องเที่ยวเดินเรือน�าเที่ยวทางทะเล ร่วม จ.ระยอง ได้จัดท �า โครงการอนุรักษ์และ ฟื้นฟูแหล่งปะการังธรรมชาติโดยการน�าจิต อาสาทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ามาดา�น้า�เก็บขยะ ในทะเลและน�าเจ้าหน้าที่มามีส่วนร่วมในการ จัดเก็บขยะในครั้งนี้ด้วย มีพระครูพรหมจริยานุ วัฒน์ เจ้าอาวาส วัดเภตราสุขารมณ์ นายภุชงค์ สฤษฎีชัยกุล ผู้อ �า นวยการส �านักงานบริหาร จัดการทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งที่ 1นาย ประยูร พงศ์พันธ์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขา สัตว์ทะเลได้ขยายพันธุ์มากยิ่งขึ้น่ ้ ส่วนนาย ภุชงค์เผยว่า สภาวะปัญหาขยะใต้ท้องทะเล ระยองต้องได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องเพราะ พื้นที่นี้เป็นทั้งเมืองอุตสาหกรรมและแหล่ง ท่องเที่ยว ส่งผลให้ปริมาณขยะใต้ทะเลเพิ่ม มากขึ้น.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.