อบต.ประศุกผนึกกำ�ลงั‘กฟภ.’ ถกปัญห�ใช้ไฟฟ้�สบู่ริก�รเป็นเลิศ

Daily News Thailand - - ภูมิภาค-ปกครองท้องถิ่น -

ชุมชนตำบลประศุก� อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี เป็นชุมชนเป้ำหมำยในกำรจัดสำน เสวนำเพื่อท�ำแผนงำนตอบสนองต่อควำม ต้องกำรของชุมชนตลอดจนสร้ำงกำรมีส่วนร่วม อย่ำงยั่งยืน ระหว่ำงกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค หรือ PEA กับประชำชนในชุมชน โดยมี นายมงคล พูลรักษ์ นำยอำ�เภออินทร์บุรี และผู้บริหำรของ กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคเขต 3 (ภำคเหนือ) จ.ลพบุรี ร่วมกำรเสวนำ และมี นายสุรศักดิ์ เพ็งภาค นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล� (อบต.) ประศุก ให้กำรสนับสนุน

นายสงคราม โสภาพงษ์ ผู้จัดกำรกำร ไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค จ.สิงห์บุรี กล่ำวว่ำ จำกกำร สำนเสวนำ พบว่ำชำวบ้ำนในหมู่ 8 ต.ประศุก นอกจำกทำ�นำแล้วยังมีอำชีพเสริมด้วยกำรปลูก ถั่วลิสงพันธ์ุพิเศษ ซึ่งสำมำรถสร้ำงรำยได้อย่ำง ดีให้แก่เกษตรกรในชุมชนกว่ำ 50 รำย แต่ติด ปัญหำตรงที่มีควำมต้องกำรอยำกได้ไฟฟ้ำใช้ใน กำรสูบนำ้�มำรดพืชผลในระยะแรก ประกอบกับ พื้นที่ดังกล่ำวมีบ้ำนพักของ อยู่บ้ำนเลขที่ 72 หมู่ 9 ต.ประศุก ซึ่งพักอำศัย อยู่กับหลำนชำยยังไม่มีไฟฟ้ำใช้ ซึ่งขณะนี้ หลำนชำยมีอำกำรป่วยทำงสำยตำเลือนรำงจำก สำเหตุจุดตะเกียงอ่ำนหนังสือ แต่แสงไม่เพียง พอจึงส่งผลทำงสำยตำซึ่งทั้งสองมีฐำนะยำกจน จึงได้ให้ดำ�เนินกำรสำ�รวจในระยะทำงประมำณ 2.6 กิโลเมตร เพื่อจะได้เสนอเข้ำโครงกำรขยำย เขตระบบไฟฟ้ำให้แก่เกษตรกรรำยย่อยต่อไป

นอกจำกนี้ชุมชนอยำกให้มีกำรจัด อบรมให้ควำมรู้แก่อำสำสมัครแต่ละหมู่บ้ำนใน กำรซ่อมแซมดูแลแก้ไขปัญหำระบบไฟฟ้ำ ภำยในบ้ำนเรือนของประชำชน เพื่อจะได้ช่วย แก้ไขปัญหำในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น ประสบ ภัยน้�ำท่วม เป็นกำรป้องกันไม่ให้ประชำชนถูก ไฟฟ้ำดูดเสียชีวิตได้ กฟภ.ซึ่งผลกำรเสวนำครั้งนั้น ได้มีกำรด �ำเนิน โครงกำร เพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำรชุมชนที่ อำศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยธรรมชำติ (ต.ประศุก-

นำยก อบต.ประศุก กล่ำวอีกว่ำ เชื่อว่ำ จะสร้ำงรำยได้ให้แก่คนในชุมชนและสร้ำงชีวิต ควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของคนที่ด้อยโอกำสอย่ำง แน่นอน แม้ในระยะหลังพื้นที่ใน อ.อินทร์บุรี อำจไม่เจอกับสภำพนำ้�ท่วม แต่เรื่องภัยแล้งก็ สร้ำงควำมลำ�บำกให้แก่ชำวบ้ำนมำก กำรสูบนำ้� เพื่อกำรเกษตรด้วยไฟฟ้ำไม่ว่ำจำกแหล่งนำ�้ใน แม่นำ้�เจ้ำพระยำ จำกแหล่งนำ้�ธรรมชำติ หรือ จำกบ่อบำดำล จะช่วยลดต้นทุนมำกกว่ำใช้ เครื่องยนต์นำ้�มัน หำกกำรดำ�เนินงำนขยำยเขต ไฟฟ้ำเข้ำถึงพื้นที่เกษตรกรดังกล่ำวได้ก็เป็น เรื่องที่น่ำยินดี ต้องขอบคุณกำรไฟฟ้ำส่วน ภูมิภำค ด้วยที่เห็นควำมสำ�คัญของชุมชน แม้ว่ำ ทุกวันนี้กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค จะมีกำรพัฒนำ เทคโนโลยีด้ำนพลังงำนและโครงข่ำยไฟฟ้ำให้ ทันต่อโลกอนำคตก็ตำม แต่อีกหนึ่งมุมมอง

นางเมี้ยน ช้างด้วง

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.